PEDAGOGISCH BELEID


kinderdagverblijf Yippee Sneek

Met dit pedagogisch beleidsplan laten wij zien welke keuzes wij hebben gemaakt en hoe en waarom wij gekomen zijn tot onze specifieke werkwijze bij Yippee locatie Sneek.

In het pedagogisch beleid gaat het over het hoe en waarom van het handelen van de pedagogisch medewerkers met de kinderen.

Het gaat hierbij om het handelen in de opvoeding, zoals: het begeleiden van kinderen in een veilige, sfeervolle en geborgen omgeving, waarin het kind zijn gevoelens kan uiten en het leert om andere kinderen te respecteren. En om het bewust aanmoedigen van kinderen in hun ontwikkeling.

Verantwoorde kinderopvang

Door het kind naar een kinderdagverblijf te brengen kiest de ouder/verzorger voor opvang in een groep. Voor het kind betekent dit een omgeving met andere mogelijkheden dan in de thuissituatie. Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen, om met elkaar rekening te houden en van elkaar te leren en ervaringen op te doen die anders zijn dan in de thuissituatie.

De ruimte in het kinderdagverblijf is speciaal voor kinderen ingericht en biedt vaak meer of andere mogelijkheden tot spelen dan de thuissituatie. In het kinderdagverblijf wordt gericht aandacht besteedt aan de individuele ontwikkeling van ieder kind. Taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid, het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden. Het kinderdagverblijf biedt daardoor aan ouders een verbreding van de opvoedingssituatie.

Door deze verbreding van de opvoedingssituatie krijgen meer mensen dan alleen de ouders/verzorgers met het kind te maken. De ouders mogen van de pedagogisch medewerkers een zekere ondersteuning bij de opvoeding verwachten. Ondersteuning in de zin van betrokkenheid bij het kind en indien ouders daaraan behoefte hebben, meedenken met de ouders inzake opvoedingsvragen. Dit meedenken krijgt gestalte in diverse overlegvormen en is wederzijds; ook de pedagogisch medewerker kan ondersteuning van de ouder nodig hebben. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen tijdens hun afwezigheid goed verzorgd en begeleid worden en dat de ruimte waarin de kinderen verblijven aantrekkelijk, veilig en schoon is. Tevens mogen zij verwachten dat er zorgvuldig met hun kinderen wordt omgegaan; dat zij met vragen, opmerkingen, wensen en klachten terecht kunnen en dat zij voldoende geïnformeerd worden.

Samengevat betekent verantwoorde kinderopvang in een kinderdagverblijf: een opvoedingssituatie in een andere sfeervolle en uitdagende omgeving waar meerdere vaste verzorgers zich volledig inspannen voor de verzorging en de ontwikkeling van de kinderen. De kinderopvang is hiermee een belangrijke aanvulling op de opvoedingsactiviteiten van de ouders/verzorgers.

Een kind moet de mogelijkheid hebben zich te kunnen ontplooien bij Yippee. Kinderopvang bij Yippee betekent meer dan “gezellig bezig zijn met kinderen”. Om een basis te leggen voor ons pedagogisch beleid hebben we uitgangspunten voor verantwoorde opvang geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn een kader voor alle pedagogisch handelen en voor het leefklimaat bij Yippee.

Uitgangspunten:

•Ieder kind heeft recht op respect. Dat wil zeggen dat het serieus wordt genomen en dat het kan rekenen op begrip en verdraagzaamheid.

•Elk kind is een uniek individu en dient als zodanig te worden geaccepteerd en gewaardeerd.

•Ieder kind heeft de behoefte en het recht zijn mogelijkheden te onderzoeken om zich te ontwikkelen tot een vrij en zelfstandig mens.

•Om zich te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt en weet dat de pedagogisch medewerker beschikbaar is wanneer het kind haar nodig heeft. Daardoor krijgt het kind zelfvertrouwen wat weer leidt tot het verlangen en zoeken naar nieuwe uitdagingen, naar een grotere mate van zelfstandigheid.

•Ieder kind heeft de behoefte en het recht op aandacht van een volwassene die in de behoeftes van het kind voorziet. Het kind heeft behoefte aan voeding, slaap, genegenheid en verzorging.

•Ieder kind heeft individuele aandacht en zorg nodig, waarbij het belang van de groep als geheel niet uit het oog verloren wordt. Het individu mag niet lijden onder de groep en de groep mag niet lijden onder het individu.

•Door het oefenen in zelf doen groeit het zelfvertrouwen en zelfstandigheid maar wanneer dit niet lukt moet het kind op iemand kunnen terugvallen, iemand die het begrijpt en de kans krijgen het weer opnieuw te proberen.

De pedagogische doelstelling van kinderdagverblijf Yippee:

Het creëren van een zoveel mogelijk huiselijke sfeer waarin de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Het scheppen van een verantwoorde opvoedingssituatie waar ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtige en sociaalvaardige mensen. Die respect hebben voor zichzelf en elkaar en die de ruimte krijgen hun gevoelens te uiten.


De ontwikkeling van het kind van 0 t/m 4 jaar

Een pasgeboren baby is totaal afhankelijk van anderen, maar binnen vier jaar kan het kind zich zelfstandig voortbewegen, leert het begrippen en regels, leert het spreken en samen met andere spelen, tandenpoetsen en zichzelf aan -en uitkleden.

Het kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Elk kind heeft zijn eigen capaciteiten, intelligentie en temperament. Daarnaast speelt de situatie waarin het kind opgroeit en de mensen waarmee het kind te maken krijgt een belangrijke rol in de manier waarop het kind zich ontwikkelt.

In het kinderdagverblijf kan de pedagogisch medewerker voor een zodanige sfeer in de groep zorgen dat het kind zich op zijn gemak voelt en zo positief de ontwikkeling beïnvloed.

Ieder kind heeft in een positieve sfeer de behoefte en nieuwsgierigheid om zijn eigen vermogens te gebruiken en te vergroten.

Het kind wil zaken en situaties onderzoeken en zich zo ontwikkelen tot een zelfstandig mens.

In eerste instantie kan een baby alleen maar liggen maar gaandeweg leert de baby zijn bewegingen steeds beter te beheersen, hij zal zich uiteindelijk kunnen omdraaien, grijpen, zitten, zich optrekken, kruipen en lopen.

In eerste instantie zwaait hij wat ongericht om uiteindelijk doelbewust naar voorwerpen te grijpen. De zintuiglijke ontwikkeling is in volle gang. Geluiden, kleuren en vormen zijn prikkels die uitnodigen tot onderzoek. Baby’s zijn steeds bezig met het betasten en beproeven van voorwerpen, ze kijken en luisteren geboeid en reageren sterk op prikkels van buitenaf.

Naarmate de baby ouder wordt en kan kruipen gaat hij de omgeving nader onderzoeken. Het kind krijgt een beginnend besef van oorzaak en gevolg.

De taalontwikkeling is een heel belangrijk onderdeel van de totale ontwikkeling, dit is de belangrijkste communicatiemogelijkheid. Gevoelens, ervaringen, feiten en situaties benoemen en onder woorden brengen maakt begrijpen en herinneren mogelijk.

De leefwereld wordt daardoor geordend en veilig. De pedagogisch medewerkers zorgen voor variatie in prikkels en weten de hoeveelheid prikkels te doseren. Het spelmateriaal en de inrichting is vooral gericht op zintuiglijk plezier. Materiaal om naar te kijken en te luisteren, in beweging te zetten, te betasten en te beproeven.

Kinderen worden regelmatig in de box of op een speelkleed gelegd, zowel op de buik als op de rug, om de spieren in de rug en nek te ontwikkelen en om veilig te kunnen rollen.

Het allermooiste speelgoed voor de baby is de mens. De stem, de ogen en het gezicht van de pedagogisch medewerker spelen een belangrijke rol bij de taalverwerving. De pedagogisch medewerker zal tijdens de verzorgende werkzaamheden naar het kind kijken. Door te reageren op de baby en de baby op de pedagogisch medewerker te laten reageren wordt het kind gestimuleerd tot communicatie. Praten tegen het kind en benoemen wat het kind ziet is bevorderend voor de taalontwikkeling.

Lichamelijk contact is spel voor de baby: knuffelen, aaien en wiegen is uitermate belangrijk voor zijn welzijn en ontwikkeling. De pedagogisch medewerker zal ingaan op uitingen en gevoelens zowel verbaal als non-verbaal, zodat de baby een gevoel van veiligheid en vertrouwen ontwikkelt.

Na verloop van tijd zal de baby onderscheid maken tussen bekenden en onbekenden en uiteindelijk een éénkennigheidfase ondergaan. Maar de interesse in de andere kinderen zal toenemen. De baby’s lachen en brabbelen naar elkaar. De pedagogisch medewerker zal dit contact stimuleren door baby’s in elkaars nabijheid te brengen, bijvoorbeeld in een wipstoeltje. Bij het slapen liggen de kinderen in een bedje zoveel mogelijk op een vaste plaats.

Als het kind kan lopen wordt de bereikbare omgeving van het kind groter en biedt meer mogelijkheden. Ieder kind heeft grote behoefte aan beweging, wat ook heel belangrijk is voor het kind. Het kind ontwikkelt zich spelende verder door het vastpakken van voorwerpen.

Het kind zal steeds gedetailleerder dingen zien, horen, proeven en voelen. Langzaamaan leert het kind kleuren, maten, vormen en begrippen.

Het kan zich een voorstelling maken van bepaalde zaken, maakt plannetjes en voert ze uit.

De dreumes begrijpt veel meer dan hij kan zeggen met woorden. Het zelfbewustzijn groeit en het “ik-besef” wordt ontwikkeld. Het kind kan ‘nee’ moeilijk accepteren; het kind wordt opstandig. Hij heeft deze fase nodig om zelfbesef en wilskracht te ontwikkelen en zijn grenzen te ervaren. Wanneer ook het “jij-besef” ontstaat leert het kind geleidelijk aan rekening te houden met anderen omdat hij zich gaat realiseren dat anderen ook behoeften hebben.

Vanaf het derde jaar wordt het hoe en waarom van de dingen belangrijk voor het kind. De fantasie ontwikkelt zich zo dat werkelijkheid en fantasie weleens verward worden.

De meeste peuters kunnen vanaf drie jaar redelijk verwoorden wat zij willen en kunnen. Het contact met de groepsgenootjes groeit, de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid worden groter.

De kinderen krijgen voldoende ruimte en gelegenheid om zowel binnen als buiten hun grove motoriek te ontwikkelen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de fijne motoriek door het aanbieden van bepaald materiaal.

Zo is het vasthouden van een potloodje of een kinderschaartje, het verven met de handen of een kwastje en het spelen met klei of zand bevorderlijk voor de motoriek.

Het kind leert het verloop van de dag kennen door de vaste dagindeling, het leert de regels te begrijpen, de pedagogisch medewerkers zullen de vragen van het kind naar het “hoe” en “waarom” zoveel mogelijk duidelijk beantwoorden. Daardoor leert het kind situaties en de wereld om zich heen kennen en begrijpen. Het houden van gesprekjes, vertellen, voorlezen, boekjes bekijken en liedjes zingen behoort tot de dagelijkse bezigheden van de pedagogisch medewerkers. Omdat kinderen veel leren door imitatie wordt door de pedagogisch medewerkers in correcte en begrijpende taal gesproken. Verkeerd uitgesproken woorden worden op speelse manier verbeterd.

De dreumesen beleven veel plezier aan elkaars aanwezigheid maar spelen voornamelijk voor zichzelf. De pedagogisch medewerker stimuleert dit plezier in het samen zijn bijvoorbeeld door aan tafel samen liedjes te zingen na het eten/drinken.

Wanneer ook het “jij-besef” ontstaat kan het spelen zich ontwikkelen van naast elkaar tot met elkaar.

De kinderen gaan meer met hun fantasie aan de gang. Hun spel wordt ingewikkelder en krijgt steeds meer een bedoeling. De behoefte aan de vertrouwde pedagogisch medewerker schuift steeds meer naar de achtergrond. De wetenschap dat zij aanwezig is en beschikbaar is wanneer het nodig is, geeft het kind voldoende vertrouwen om zelfstandig te spelen en te ondernemen. Ze worden gerespecteerd en gestimuleerd in hun zelfstandigheid. Maar vergeten niet dat zij ook behoefte hebben aan een knuffel of aai over de bol.

Naast het vrije spel wat belangrijk is en waar dagelijks tijd en ruimte voor is, worden er in de groep gerichte activiteiten ondernomen. Vaak met een doel zoals kennismaking met materiaal, iets maken of samenwerking. De pedagogisch medewerkers weten welke activiteiten aansluiten bij het ontwikkelingsniveau, de interesse en mogelijkheden van het kind.

Het kind is een individu en heeft behoefte aan de momenten van alleen zijn en momenten van samen zijn. Die gelegenheid krijgt het voldoende. Een kind wordt niet gedwongen om deel te nemen aan een bepaalde activiteit. De pedagogisch medewerker kan het kind wel aanmoedigen tot deelname aan het spel of de activiteit en het daarbij ondersteunen.

De pedagogisch medewerker zal het kind ondersteunen door het te helpen zelf te doen of het samen nog eens proberen.

2: Interne observatie door twee pedagogisch medewerkers (waaronder de mentor).

3: Gesprekken tussen ouders en pedagogisch medewerkers (waaronder de mentor).

De ontwikkeling van de kinderen bij Yippee:

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is zo het vaste vertrouwde gezicht voor het kind. Daarnaast is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en welbevinden van het kind periodiek te bespreken. Ook kunnen tijdens de breng- en ophaal momenten kind gerelateerde zaken tussen ouder(s) en mentor of eigenaresse worden besproken. Afspraken die dan worden gemaakt worden ook vastgelegd. Deze afspraken worden bewaard in de mentormap van het kind, welke op de locatie ligt. Ouders kunnen te allen tijde de mentormap van hun eigen kind(eren) opvragen en inzien.

Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerkers alert zijn op veranderingen in het gedrag van kinderen. Deze veranderingen kunnen duiden op een probleem. Dit kan iets kleins zijn, zoals weer gaan huilen bij het afscheid nemen of het niet meer willen slapen. Dit kan te maken hebben met veranderingen thuis als een verhuizing of de geboorte van een broertje of een zusje. Een gesprek met de ouders kan dan duidelijkheid geven. Wanneer er complexere problemen zijn en de pedagogisch medewerker het vermoeden heeft dat de ontwikkeling afwijkt van het normale patroon kan er na overleg en met toestemming van de ouder(s) een gerichte observatie plaatsvinden. Voorafgaand aan deze stap is er altijd overleg binnen het team. In principe worden alle gesignaleerde problemen met de ouder(s) besproken. In eerste instantie zal een gesprek met een ouder(s) verkennend zijn. Zien de ouder(s) ook hetzelfde gedrag thuis? Hoe kijken de ouder(s) er tegen aan?

Elk jaar rond de maand mei/juni worden er door de mentoren observaties gedaan bij de kinderen die onder hun mentorschap vallen. Dit gebeurt met behulp van twee observatielijsten; 0-2 jaar en 2-4 jaar. Sinds juni 2016 maakt Yippee ook gebruik van het Kiki Kind volgsysteem voor nieuwe baby s die op de groep komen. In beide volgen wij de ontwikkeling van het kind op het gebied van motorische vaardigheden, taalontwikkeling, sociaal/emotionele ontwikkeling en de mate waarin de kinderen zich thuis voelen op de groep. Ouders kunnen naar aanleiding van de uitkomsten van een observatie een gesprek aanvragen. Afhankelijk van de aard van het onderwerp zal naast de mentor ook de eigenaresse van Yippee betrokken zijn bij het gesprek. Willen ouders geen gesprek, dan wordt dat ook vastgelegd in de mentormap.

Dagelijks is er overleg over de ontwikkeling van de kinderen wanneer nodig en ondersteund de eigenaresse de pedagogisch medewerkers hierbij.

Als een kind bijna vier jaar wordt vult de mentor samen met de eigenaresse een overdrachtsformulier in voor de basisschool en indien van toepassing de bso, waar het kind naar toe gaat. Hiervoor vragen wij bij de ouders om schriftelijke toestemming. Kinderen kunnen bij Yippee blijven tot ze naar de basisschool gaan, soms is dit pas na de (zomer-/kerstvakantie). Yippee heeft 1 keer per jaar overleg met OBS de Wyken.

Wij volgen alle kinderen in hun ontwikkeling vanaf het moment dat ze bij Yippee komen totdat ze Yippee verlaten.

Door de kinderen structureel te volgen in hun ontwikkeling kunnen wij de ouders tijdig informeren wanneer wij denken dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. En op deze manier kunnen we ook ons activiteiten aanbod passend maken voor de groep. Daarnaast kan het waardevol zijn om een specifiek kind juist extra uitdaging te bieden.

Door de eigenaresse en de pedagogisch medewerkers worden diverse trainingen gevolgd. Voorbeelden van deze trainingen zijn: Babycursus, Taal en interactievaardigheden, Kiki-training (kansen in kinderen), de Pedagogische basisdoelen, Meldcode kindermishandeling (leren signaleren en doorverwijzen).

De pedagogisch medewerkers (mentoren) hebben een signalerende functie en zullen opvallende zaken in de ontwikkeling van het kind bespreken met de ouders. Als er reden is tot zorg, nemen ze contact op met de ouders. Het volgende stappenplan wordt gehanteerd:

1: Overleg met naaste collega’s over de gehanteerde aanpak en de gesignaleerde zorg.

4: Vaststellen van vervolgstappen (bijv. zoeken naar externe deskundigheid, het blijven volgen van de ontwikkeling).

5: Overleg met een eventuele inzet van externe deskundigheid.

Als de zorg door de ouders wordt gedeeld en zij toestemming geven voor het consulteren van externe deskundigheid, dan heeft Yippee ervaring met deskundige gesprekspartners, zoals het consultatiebureau, de wijkverpleegster van de GGD, de Jeugd Gezondheidszorg, het gebiedsteam van de gemeente Sudwest Fryslan en het Kindteam Sneek. Het Kindteam Sneek is laagdrempelig voor de ouders en is dicht bij huis.

Sociale veiligheid

We vinden het erg belangrijk in de groep een sfeer te creëren van veiligheid en vertrouwen. Elk kind mag er zijn en hoort erbij. We proberen het ‘samen spelen en samen delen’ te stimuleren door gezamenlijke activiteiten te ondernemen zoals met z’n allen naar de speeltuin of naar buiten. Maar ook doen we activiteiten met maar een paar kinderen tegelijk, zoals verven, naar de supermarkt of de eendjes voeren. Het is fijn je even speciaal te voelen. Tijdens de rustige momenten dat we aan tafel zitten, komen er bij de kinderen hele gesprekken los. We letten erop dat iedereen die wat wil vertellen ook de kans krijgt, en dat de kinderen naar elkaar luisteren. Verlegen kinderen proberen we door wat vragen te stellen bij het gesprek te betrekken. Verder stimuleren we de kinderen bijvoorbeeld om samen een toren te bouwen of met de auto/treinbaan te spelen. Maar ook proberen we de kinderen juist te leren hun eigen grens aan te geven en voor jezelf op te komen als ze ondergesneeuwd worden door mondigere kinderen.

Sociale competenties

Yippee biedt een optimale gelegenheid voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Gedurende de hele dag doen zich situaties voor waarin kinderen samen spelen, samen delen en samen conflicten proberen op te lossen. De pedagogisch medewerkers zullen de kinderen hier zoveel mogelijk in begeleiden. Ze doen dit allereerst door zelf het goede voorbeeld te geven; maar ook door het gedrag van de kinderen te benoemen, het invoelingsvermogen te stimuleren en de kinderen waar nodig bij te sturen. Onder andere de volgende vaardigheden hebben onze aandacht:

•Leren samen te spelen en te delen

•Leren elkaar te helpen

•Leren luisteren naar elkaar

•Lief zijn voor elkaar (als je lief bent voor een ander, is de ander dat ook voor jou)

•Leren op te ruimen en zuinig te zijn op eigen spullen en die van anderen

•Als kinderen elkaar pijn doen of ruzie maken, het samen uitpraten en het weer goed maken

•Respect hebben voor elkaar maar ook voor jezelf durven opkomen

•Bepaalde grenzen en sociale regels leren in verschillende situaties, ze accepteren en nakomen

•Leren banden op te bouwen met kinderen en volwassenen


Persoonlijke competenties

De persoonlijke competenties hebben we opgedeeld in de cognitieve ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling.

Cognitieve ontwikkeling

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier en niveau. Uitgaande van de mogelijkheden van elk individueel kind worden spelmateriaal en activiteiten aangeboden die een beroep doen op de cognitieve ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk de kinderen de mogelijkheid te bieden zelf hun omgeving te exploreren en de mogelijkheden van diverse materialen te ontdekken. In het uiteindelijke resultaat van de activiteiten zal de individuele creatieve inbreng van elk kind een grote rol spelen.

Emotionele ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk dat het kind zijn emoties kan uiten. Daarom proberen we op de groep een sfeer te scheppen van veiligheid en geborgenheid en leren de kinderen respect te hebben voor elkaars gevoelens. Door erover te praten proberen we de emotie van het kind een plek te geven. De wat oudere kinderen stimuleren we hun emoties te verwoorden. We proberen er bijvoorbeeld achter te komen waarom een kind boos of verdrietig is en zoeken dan samen naar een oplossing. Soms zal het kind het willen uitpraten, een andere keer wil het gewoon zijn boosheid uiten, even alleen zijn, of juist persoonlijke aandacht. Ons uitgangspunt hierbij is dat we per moment en per kind bekijken hoe we op een goede wijze op de emoties van het kind kunnen reageren.

Motorische ontwikkeling

Motorische ontwikkeling delen we op in

Grove motoriek

Gedurende het eerste levensjaar ontwikkelt het kind zich zeer snel en is de motorische ontwikkeling van maand tot maand te volgen. Het kind beschikt nog vrijwel uitsluitend over een grove motoriek. Deze bestaat onder andere uit zwaaien, kruipen en gaan staan. De pedagogisch medewerkers stimuleren de motorische ontwikkeling met name door het aanbod van divers, op het kind afgestemd spelmateriaal. Zoals; een rammelaar, babyschommel, loopkar, en voor de ouderen kinderen een glijbaan, schommel, de trap opklimmen, etc. Ook wordt tijdens het buitenspelen en in zang- en dansspelletjes aandacht besteed aan de grove motoriek

Fijne motoriek

De fijne motoriek bestaat uit kleine bewegingen die je met je handen en vingers maakt. De fijne motoriek wordt gestimuleerd door met kinderen te knutselen, tekenen, puzzelen en te bouwen met constructiematerialen en dergelijke.

Verder proberen we de kinderen in de dagelijkse dingen als eten en aankleden steeds meer zelfstandigheid mee te geven.

Overdracht van normen en waarden

Om de kinderen bepaalde normen en waarden mee te geven die in onze samenleving belangrijk worden gevonden, is het ten eerste belangrijk zelf als pedagogisch medewerker het goede voorbeeld te geven. Kinderen leren op jonge leeftijd vooral door het in zich opnemen van wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Pedagogisch medewerkers zijn zich erg bewust van hun voorbeeldfunctie, en naast dat ze letten op hun tafelmanieren of omgangsvormen, staat voorop het kind en collega’s te behandelen zoals je zelf ook het liefst behandeld zou willen worden. Normen en waarden die wij belangrijk vinden zijn onder andere: niet vloeken, het vragen als je iets wilt hebben, opruimen na het spelen, tafelmanieren (de korstjes opeten, aan tafel blijven zitten en met de mond dicht eten), niet slaan of schoppen en je excuses aanbieden (sorry zeggen) of een kusje/handje geven om het weer goed te maken als er iets vervelends gebeurd.

Corrigeren en belonen

De pedagogisch medewerker begeleidt een kind door niet meer en niet minder te verwachten dan het kind qua ontwikkelingsniveau aankan. Het is voor een kind belangrijk om te weten waar de grenzen liggen. Dit kan het kind leren door het vriendelijke, duidelijke en consequente optreden van een pedagogisch medewerker.

Het positief benaderen, het prijzen van gewenst gedrag van het is erg belangrijk. Wij corrigeren de kinderen en spreken niet echt van straffen. De pedagogisch medewerker keurt gedrag af wanneer het belang van de andere groepsgenootjes in het gedrang komt. Het gedrag wordt hierbij afgekeurd, niet het kind zelf.

Wij corrigeren ongewenst gedrag consequent, dus niet de éne keer wel en de andere keer niet. We laten ook duidelijk merken dat de ´straf´ over is, een ´straf´ heeft een begin en een eind.

Groepsvorming

De keuze voor kinderopvang in een kinderdagverblijf is een keuze voor opvang van het kind in groepsverband. Kinderen leren hierdoor al vroeg en in zekere mate rekening met elkaar te houden. Om zich te kunnen ontwikkelen is het een voorwaarde dat de kinderen zich in de groep veilig en vertrouwd voelen. Het kind moet de kans krijgen om een band op te bouwen met de pedagogisch medewerkers en de groepsgenootjes.

Die gelegenheid scheppen wij bij Yippee door zorg te dragen voor stabiliteit en continuïteit in de groep.

Dit laatste wordt bevorderd door:

•Vaste pedagogisch medewerkers (mentoren);

•Twee vaste gezichten voor 0-jarigen (met uitzondering voor kinderen die flexibel komen)

•Vast dagritme;

Groepsindeling

Kinderdagverblijf Yippee werkt met de volgende groepsindeling:

•1 verticale stamgroep van maximaal 16 kinderen

Groepsgrootte

Het aantal kinderen in een groep is afhankelijk van de volgende factoren:

De leeftijd van de kinderen en de beschikbare ruimte in het kinderdagverblijf

Door de GGD is vastgelegd hoeveel kinderen in een groep geplaatst kunnen worden en hoeveel vierkante meters vloeroppervlakte per kind beschikbaar moet zijn.

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de stamgroep bedraagt ten minste:

•1 beroepskracht per 3 aanwezige kinderen tot 1 jaar;

•1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;

•1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;

•1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar;

Drie-uursregeling

Het is toegestaan per dag gedurende maximaal drie uur af te wijken van de pedagogisch medewerker/kind ratio. Bij Yippee doen wij dit, indien nodig, elke dag op de volgende tijden:

• tussen 8.00 uur en 9.30 uur.

•Tussen 13.00 uur en 14.30 uur.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

•In totaal moet minstens de helft van het benodigde aantal pedagogisch medewerkers aanwezig zijn.

•Altijd dient er minstens één pedagogisch medewerker plus een achterwacht beschikbaar te zijn.

Wij werken met professionele, gediplomeerde pedagogisch medewerkers op minimaal mbo-niveau, die de kinderen zullen begeleiden in hun individuele ontwikkeling en in het samenleven in een groep. Hierbij houden wij de richtlijnen van het cao-kinderopvang aan. Deskundigheid, motivatie en uitstraling zijn de basisfactoren van waaruit wij het team vaststellen.

Ook werken wij met stagiaires van het Friesland College te Heerenveen die de opleiding PW (Pedagogisch Werk, niveau 3 of 4) volgen. De stagiaires kunnen gedurende de hele week aanwezig zijn en worden begeleid door een Pedagogisch medewerker van Yippee.

Bovendien hebben wij minimaal 2 pedagogisch medewerkers met een BHV (Bedrijf Hulp Verlening) diploma. Deze wordt jaarlijks opgefrist d.m.v. een herhalingscursus. De eigenaresse en pedagogisch medewerkers volgen tevens elk jaar de herhalingscursus EHBO (bij Kinderen).

Pedagogisch Beleidsmedewerker en Pedagogisch Coach

Pedagogisch Beleidsmedewerker Yvonne ontwikkelt het pedagogisch beleid. De beleidsplannen verschillen per doelgroep, bijvoorbeeld voor kinderdagverblijf of BSO. Het pedagogisch beleid wordt vertaalt naar concrete activiteiten, methoden en/of instrumenten en levert een bijdrage aan de implementatie hiervan binnen ons kinderdagverblijf. Het bewaakt het kwaliteitsniveau door het signaleren van ontwikkelingen en knelpunten en verbeterpunten binnen het pedagogisch beleid. Het uitgevoerde beleid wordt regelmatig geëvalueerd en verbeterd.

Pedagogisch Coach Yvonne fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Medewerkers helpen in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en het samen achterhalen van hun coachingsbehoeften. Het opstellen van een coachingsplan met als doel de opvangmedewerkers te leren hoe zij beter of op een pedagogisch verantwoorde manier met kinderen om kunnen gaan. Het bijdragen van de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de groep kinderen (ook in complexe situaties).

Het coachen gebeurt zowel pro-actief (op afspraak begin elk jaar met alle medewerkers) en re-actief (bij het signaleren van een probleem door de coach). Op elke groep bij kinderopvang Yippee voor minimaal 5 uur per maand. Yvonne heeft hiervoor in 2018 haar certificaat Pedagogisch Coach behaald op hbo niveau.

De berekening voor inzet van de Pedagogisch Coach is als volgt (volgens berekening van de tool hiervoor op www.veranderingenkinderopvang.nl) : 3 locaties=150 uren per jaar (50 uur per locatie). Plus 4,1 (aantal fte) x 10 uren per jaar= 41 uur. 150+41= 191 uren per jaar in totaal. 191 uren gedeeld door 3 (aantal locaties) is 63,6 uur per jaar per locatie. Per maand (63,6 gedeeld door 12) is dat in totaal 5,30 uur per maand per locatie. Jildou en Yvonne staan veel op de groep en komen hierdoor ruim aan het aantal in te zetten uren.

Taal, spelen en VVE.

Yippee werkt met het VVE (Veelzijdig Voorschools Educatie) programma met beer Kiki (Kansen in kinderen). Dit met als doel het verminderen of voorkomen van onderwijsachterstanden en het vergemakkelijken van de overgang naar de basisschool.

Dit programma is een werkwijze waarin bij de activiteiten voor de kinderen gewerkt wordt met thema’s en er systematische aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Bij Yippee wordt ervoor gekozen om dat op een speelse manier te doen, waarbij vooral activiteiten en onderdelen die voor de baby’s en peuters van belang zijn zullen worden uitgevoerd. Dit gebeurt niet op een ‘schoolse manier’, maar door middel van veel spelactiviteiten met de kinderen rondom thema’s. Daarbij is er aandacht voor de meertalige ontwikkeling (o.a. ook het Fries) van de kinderen door met activiteiten, boekjes, gesprekjes en spelletjes de taalontwikkeling op een speelse manier te stimuleren.

Dagindeling

De kinderen kunnen maximaal 11 uur per dag opgevangen worden in ons kinderdagverblijf.

De openingstijden liggen tussen 7.00 uur en 18.00 uur.


Er zijn flexibele haal en brengtijden ( in overleg met de leiding van het kdv).
Wij hebben een bepaald dagprogramma en vinden het daarom van belang dat ouders de afgesproken breng- en haaltijden in acht nemen.

Extra uren afnemen (die eventueel nog tegoed staan) of ruilen van dag kan als de kindbezetting dit toelaat. Er wordt hiervoor geen extra pedagogisch medewerker ingezet.

Dagritme baby´s

Op de babygroep wordt zoveel mogelijk het eigen ritme van de baby aangehouden wat betreft de voeding, het slapen en het verschonen. Uiteraard moeten wij ook rekening houden met de schema´s van de andere baby´s. Het is belangrijk dat het kinderdagverblijfritme niet te veel afwijkt van het thuisritme.

Het verzorgen van de baby´s neemt een groot deel van de dag in beslag. Zo gaat het bij het voeden om meer dan alleen het toedienen van voedsel en bij het verschonen om meer dan een schone luier. Het spel met de handjes, voetjes en het gezicht biedt de baby veiligheid en vertrouwen.

Gaan baby´s over naar vaster voedsel dan eten zij rond 10.00 uur gezamenlijk een fruithap en om 12.00 een boterham.

Zo wordt er langzaam naar het dagritme van de dreumes- en/of peutergroep toe gewerkt.

Dagritme dreumes- en/of peutergroep

Het dagritme dat dient als leidraad voor de dag ziet er als volgt uit:

07.00 uur - 09.30 uur: De kinderen worden verwacht

Voor de ouders is er tijd en gelegenheid om een praatje te maken

09.30 uur - 10.00 uur: Samen aan tafel om een koekje te eten en wat te drinken

Er is gelegenheid voor een verhaaltje en/of een liedje

10.15 uur – 11.30 uur: De kinderen gaan vrij spelen of gaan een activiteit doen (binnen of buiten).

11.20 uur – 11.30 uur: Samen opruimen

11.30 uur - 12.15 uur: Samen aan tafel voor de broodmaaltijd

12.15 uur – 12.30 uur: Voorbereiden op het middagslaapje

12.30 uur – 14.30uur: Slapen.

De pedagogisch medewerkers treffen voorbereiding voor de middag, schrijven in de digitale schriftjes (tot 1 jaar) of bespreken opdrachten met de stagiaires

Peuters die niet meer slapengaan een rustige activiteit doen of mogen naar een dvd voor kinderen kijken

14.30 uur - 15.00 uur: Samen aan tafel om fruit te eten en wat te drinken

Er is gelegenheid voor een verhaaltje en/of een liedje

15.00 uur - 16.30 uur: De kinderen gaan vrij spelen of gaan een activiteit doen (binnen of buiten).

16.30 uur - 17.00 uur: Samen aan tafel voor een soepstengel en wat te drinken

17.00 uur - 18.00 uur: De kinderen worden opgehaald

Voor de ouders/verzorgers is er tijd en gelegenheid voor een praatje

Maaltijden

Het gebruik van de maaltijden en tussendoortjes is een gezamenlijke activiteit. Het gaat niet alleen om het eten en drinken maar om het contact met elkaar. De sfeer van het gezellig samen zijn en een rustmoment op de dag.

Het eten en drinken dient niet aan de kinderen opgedrongen te worden, eten moet iets leuks blijven, de kinderen worden positief benadert. Kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig te leren eten.

Yippee biedt een basispakket aan voeding aan. Dit bestaat uit:

•halfvolle melk, water, verschillende smaken roosvicee

•soepstengels, ontbijtkoek, tarwekoekje, lange vinger

•fruit

•bruin/volkoren brood

•hartig beleg (smeerkaas/worst, kaas)

•zoet beleg (appelstroop, jam, chocoladepasta, pindakaas)

Flesvoeding en Opvolgmelk dient zelf meegegeven te worden door de ouders.

Wanneer de kinderen andere voeding gebruiken, bijvoorbeeld dieetvoeding, dan dient dit ook door de ouders meegegeven te worden.

Het wennen

Voor het kind is het heel belangrijk dat het de pedagogisch medewerkers leert kennen. De stap van thuis naar het kinderdagverblijf is voor zowel de ouders als het kind een belangrijke gebeurtenis. Het is fijn dat beide partijen van elkaar weten op welke manier we met uw kind omgaan.

Op kinderdagverblijf Yippee komen de kinderen wennen in overleg met de ouders, wennen is belangrijk omdat:

•Het kind vertrouwt raakt met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, het kinderdagverblijf, de pedagogisch medewerkers, de groepsgenootjes, enz.

•De ouders vertrouwd raken met de nieuwe situatie en een goede verstandhouding met de pedagogisch medewerkers kunnen ontwikkelen.

•De zaken zoals voedingsschema´s, slaapritmen en omgang met het kind, thuis en in het kinderdagverblijf op elkaar afgestemd worden.

De wenuren worden niet gefactureerd, worden in overleg met de ouders afgesproken op de uren waar een plaats vrij is op het kinderdagverblijf zodat er geen extra pedagogisch medewerker voor ingezet hoeft te worden.

Omgaan met...

Zindelijk worden

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Dit geldt ook voor het zindelijk worden. Een kind wordt zindelijk als het daar zelf aan toe is. Op peuterleeftijd wordt een begin gemaakt met het zindelijk worden. De kinderen worden gestimuleerd omdat ze elkaar op het potje of naar de wc zien gaan.

Het zindelijk maken gebeurt met een zachte hand, dwang helpt niet of zelfs averechts.

De pedagogisch medewerker is alert op de reactie van het kind en zal regelmatig voorstellen om op het potje te gaan.

Het weglaten van de luier gebeurt alleen na overleg met de ouders.

Trakteren

Een kind krijgt jaarlijks nogal wat traktaties aangeboden, bij verjaardagen of als iemand afscheid neemt. Wij adviseren om niet al te veel snoepgoed te gebruiken als traktatie voor uw kind maar op zoek te gaan naar leuke, gezonde traktaties of iets hartigs.

De pedagogisch medewerker streeft ernaar om een kind met een dieetvoeding ook mee te laten genieten door een aangepaste traktatie aan te bieden (in overleg met de ouders).

Feestvieren

In ons kinderdagverblijf wordt aandacht besteed aan feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Daarnaast worden verjaardagen en afscheidsfeesten van kinderen tot een bijzondere gebeurtenis gemaakt. Er wordt gezongen en getrakteerd. De jarige krijgt een mooie feestmuts op.

Omdat het feest vieren vaste programmaonderdelen heeft zal het al snel voor ieder kind een vertrouwd gebeuren zijn.

Wanneer een kind bijna jarig is, wordt er met de ouders overlegd wat de bedoeling is; willen ze de verjaardag van hun kind wel of niet vieren bij Yippee. En wanneer? Geef de datum door aan de andere pedagogisch medewerkers, zodat ook hun weten wanneer er een verjaardag gevierd wordt.

De pedagogisch medewerkers van de betreffende groep zorgen ervoor dat alle voorbereidingen voor de verjaardag worden getroffen.

Wanneer een kind zijn of haar verjaardag viert bij Yippee, dient het volgende te gebeuren:

•Een mooie verjaardagsmuts

•Slingers ophangen in de groep

•Aanplakbiljet bij de voordeur

•Een cadeautje inpakken

Zorgen ervoor dat het er leuk, vrolijk en netjes uitziet.

Een verjaardag wordt meestal ’s ochtends om 9.30 gevierd. Soms zijn er twee kindjes jarig op een dag; probeer ze dan op andere dagen te plannen. Mocht dat niet lukken, plan er dan één ‘s ochtends om 9.30 uur, en ‘s middags om 14.30uur. Zo krijgt elk kind evenveel aandacht voor zijn of haar verjaardag.

Het jarige kind krijgt de verjaardagsmuts op en er zullen verschillende verjaardagsliedjes worden gezongen. Van de pedagogisch medewerkers wordt verwacht dat zij enthousiast deelnemen, en dat zij dit met hun volledige aandacht doen. Een verjaardag is voor een kind een spannende en leuke gebeurtenis, dus speel hierop in. Na het zingen krijgt de jarige job een cadeautje.

Als pedagogisch medewerker moet je in gaten houden of de traktatie wel of niet verantwoord is. Sommige kinderen geven zakjes met snoep. Geef de kinderen er dan één, en laat ze de rest mee naar huis nemen. Zorg ervoor dat de kinderen alleen traktaties krijgen die geschikt zijn voor hun leeftijd. Sommige kinderen hebben een voedselallergie; let hierop bij de traktaties!

Wanneer een kind naar de basisschool gaat zal het afscheid nemen van Yippee. Het is een afsluiting van een periode en het begin van een nieuwe periode. Met de ouder(s) wordt overlegd of ze het afscheid willen ‘vieren’; hoe en wanneer. Ook wanneer een kind vroegtijdig Yippee verlaat wordt er afscheid genomen.

Spenen en knuffels

Een speen of een knuffel kan voor een kind erg belangrijk zijn; een hulpmiddel bij het slapen gaan of troost bij verdriet. Het kind leert bij ons om bij binnenkomst de speen of knuffel weg te leggen in zijn bakje (met eigen naam erop) of in zijn tasje te houden totdat het tijd is om naar bed te gaan.

Zo wordt het kind niet belemmerd in zijn spel of taalontwikkeling. Mocht het kind behoefte hebben aan troost bij verdriet dan heeft de pedagogisch medewerker de speen of knuffel bij de hand.

Slapen

Baby s hebben een eigen ritme wat betreft slapen. De peuters slapen tussen 12.30 uur en 14.30 uur. De peuters slapen in een slaapzakje, eventueel met een dekentje. Ze krijgen eventueel een speen en/of knuffel mee. Kinderen slapen bij Yippee tot zij ongeveer 3,5 jaar zijn; daarna willen wij ze voorbereiden op de basisschool, en dus niet meer laten slapen.

Er wordt regelmatig gekeken in de slaapkamers. Kinderen die huilen worden uit bed gehaald, of zij worden gesust in bed, tot ze slapen. De babyfoons staan altijd aan.

Kinderen onder de 2 jaar mogen niet op de buik in bed worden gelegd. Dit in verband met een vergroot risico op wiegendood.

Leg de baby altijd op de rug te slapen!

Het veiligst slaapt een baby op de rug. Uit zijligging rolt een baby al na een paar weken gemakkelijk op de buik. Leg een baby nooit op de buik te slapen. Niet één keer. Ook niet om te troosten. Soms is er een reden om van dit advies af te wijken. Doe dat alleen in overleg met ouders! Ouders ondertekenen dan een buikslaap formulier.

Het is wel goed om het kindje regelmatig op de buik te leggen als het wakker is en er iemand op let. De baby enkele malen per dag een kwartiertje laten ontdekken en oefenen bevordert de motorische ontwikkeling.

Als een oudere en gezonde baby (1+) zich eenmaal vlot om en om kan draaien, en bij het slapen zelf kiest voor buikligging is het niet zinvol daar tegenin te blijven gaan. Let er dan wel extra op dat het bedje veilig is.

Voorkom dat de baby te warm ligt.

Dekentjes zijn vaak te warm en daardoor riskant voor kinderen tot twee jaar. Bovendien liggen ze los, waardoor een kind er gemakkelijk onder kan geraken.

Leg kinderen tot twee jaar daarom altijd in een slaapzak!

Kleed ook de baby niet te warm. Let op jezelf: als jij het benauwd krijgt, geldt dat ook voor een baby. Een zwetende baby is foute boel. Let altijd op het weer, de kamertemperatuur, warme zon, de verwarming, etc.

Let op rust en regelmaat.

Baby's zijn gevoelig voor verstoring van rust en regelmaat. Bijv. een drukke omgeving, verandering van omgeving, veel geluiden, brengen een zuigeling gemakkelijk van slag. Een verstoorde slaap kan het gevolg zijn. Dit geldt in bijzondere mate voor zogenaamde huilbaby's. Beperk onrustige situaties in het eerste levensjaar.

Brengen en halen

Bij het brengen is er gelegenheid voor de ouders/verzorgers en het kind om te wennen en samen bijvoorbeeld een puzzeltje te maken. Het brengen is een belangrijk punt van de dag. Het kind zal afscheid moeten nemen van de ouder/verzorger en dit kan voor sommige kinderen heel moeilijk zijn. De pedagogisch medewerker zal het kind overnemen bij het weggaan van de ouder/verzorger en dan gaan ze samen zwaaien. De pedagogisch medewerker zal het kind afleiden met spel waardoor het kind het verdriet snel vergeet.

De momenten van brengen en halen geven gelegenheid tot het uitwisselen van informatie en vragen aangaande het kind tussen ouder/verzorger en de pedagogisch medewerker.

Het is van belang de breng- en haaltijden in acht te nemen in verband met het dagritme.

Met het flexibele beleid van Yippee van halen en brengen, kan in overleg met de leiding hier een uitzondering op gemaakt worden.

Als een kind niet door een van zijn ouders wordt opgehaald dan dient dit van tevoren doorgeven te worden aan de leiding van Yippee. Tevens dient hierbij aangeven te worden of dit eenmalig of structureel is. Zie hiervoor ook onze Huisregels. Ook is een protocol voor het onrechtmatig opeisen van een kind aanwezig op het kinderdagverblijf.

Ziekte van het kind

Een kind dat ziek is hoort thuis te blijven, dit voor de veiligheid van uw kind en die van de anderen. Een ziek kind heeft behoefte aan rust en zal op het kinderdagverblijf niet de aandacht kunnen krijgen die het op dat moment nodig heeft.

Onder ziek verstaan we het volgende:

•Koorts, temperatuur van 38 C of hoger

•Besmettelijke kinderziekten zoals mazelen, waterpokken, bof, rodehond, ernstige diarree en dergelijke.

Mocht het kind in het kinderdagverblijf ziek worden, dan zullen de ouders hiervan direct op de hoogte gesteld worden. Het kind dient dan te worden opgehaald (in overleg met de ouder).

Het is belangrijk dat de leiding op de hoogte wordt gesteld wanneer een kind in het weekend ziek is geweest, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Medisch handelen

Pedagogisch medewerkers geven in principe geen medicijnen aan de kinderen, mits er een toestemmingsformulier is ingevuld door de ouder(s).

•Kinderen krijgen geen paracetamol/zetpillen toegediend zonder toestemming van de ouders.

•Als kinderen toch medicijnen toegediend moeten krijgen, dienen de ouders/verzorgers hiervoor schriftelijke toestemming te geven.

•De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat zij precies weten hoe de medicatie moet worden toegediend.

•Medicatie toedienen gebeurt niet door stagiaires.

•Medicatie toedienen gebeurt met schone handen in een schone omgeving.

•Gun het kind wat privacy als het daar behoefte aan heeft (bijv, het geven van zetpillen)

•Bij het anaal opnemen van de koorts wordt ervoor gezorgd dat de thermometer voor én na het gebruik schoongemaakt met alcohol.

•Draag bij wondverzorging altijd hygiënische handschoentjes, en gooi deze na het gebruik direct weg.

Veiligheid en hygiëne

Veiligheid en hygiëne is voor ons een zeer belangrijk punt. Ouders/verzorgers moeten hun kinderen met een gerust hart achter kunnen laten op het kinderdagverblijf.

Daarom gelden bij ons de volgende regels:

•Roken is verboden (binnen en buiten).

•Schoenen uit in de hal.

•Tassen en jassen van de pedagogisch medewerkers worden niet in de speelruimte bewaard.

•Kinderen slapen zoveel mogelijk in een ´eigen´ bedje.

•Hoeslakens worden na elke gebruik verschoont.

•De baby´s hebben een eigen fles, de spenen worden iedere dag gereinigd en om de 6 weken vervangen (dit laatste door de ouders).

•De pedagogisch medewerkers doen 's ochtend bij binnenkomst direct de ventilatie aan/raampjes open.

•Handdoeken, theedoeken en vaatdoeken worden dagelijks gewassen;

•Regelmatige verschoning en handen wassen voor en na het eten en na het gebruik van het toilet;

•De vloeren en toiletten worden dagelijks gereinigd.

•De schoonmaakwerkzaamheden op het kinderdagverblijf worden aan het einde van de dag uitgevoerd. De beroepskracht mag hier niet langer dan 30 min. mee bezig zijn.

De leiding van het kinderdagverblijf is zich bewust van het belang van de hygiëne.

Mede door de jaarlijkse risico-inventarisatie blijft Yippee alert op alles in en rondom het kinderdagverblijf.

De risico-inventarisatie bevat alle risico’s met betrekking tot gezondheid en veiligheid. Dit wordt getoetst door de Inspectie. Zie ook Veiligheid-en gezondheidsbeleid van Yippee.

Er is tevens een protocol: Schoonmaken bij Yippee.

Protocollen:

Er zijn diverse protocollen aanwezig op het kinderdagverblijf. Net als de verplichte Meldcode Kindermishandeling en het Veiligheid-en Gezondheidsbeleid, waarin de achterwachtregeling en het Vierogen principe nader zijn uitgewerkt.

Ook werken wij volgens de Hygiënecode. Deze zijn bekend bij de medewerkers en stagiaires van Yippee.

Privacywet:

Bij Yippee wordt gewerkt volgens de Wet op Privacy, hier is een document voor op de locatie met gedragsregels, verwerkingsovereenkomsten, enz.

Oudercontacten

De ouders/verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van hun kinderen. Deze zorg wordt gedurende de tijd dat het kind op het kinderdagverblijf is door de leiding overgenomen. Het is van belang dat de ouder/verzorger de gelegenheid krijgt om zijn wensen met betrekking tot de verzorging van het kind over te dragen aan de pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker dient de gelegenheid te krijgen om de ouder/verzorger te informeren over de tijd dat het kind bij Yippee verblijft.

De ouders/verzorgers kunnen er van verzekerd zijn dat er uiterst zorgvuldig om wordt gegaan met persoonlijke gegevens. Pedagogisch medewerkers zullen ook zeer zorgvuldig omgaan met informatie over kinderen in hun contacten met andere ouders/verzorgers.

Wanneer een kind op kinderdagverblijf Yippee komt, krijgen zij een digitaal schriftje in Bitcare (online software kinderopvang). Het is de bedoeling dat zowel de ouders/verzorgers als de pedagogisch medewerkers, de keren dat uw kind op het kinderdagverblijf is, hier iets in schrijft. Dit gebeurt tot de leeftijd van 1 jaar en zal bij de jonge baby s veelal gaan om de eet,- en slaaptijden. Bij de oudere baby s ook over de ontwikkeling.

Stagebeleid

Naast een team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers werken er bij Yippee ook stagiaires op de groep. Deze stagiaires maken deel uit van het team en worden begeleid door de gediplomeerde medewerkers; de stagebegeleiders. Yippee profileert zich als een professioneel en deskundig leerbedrijf voor leerlingen, die de opleiding tot pedagogisch medewerker volgen en tegelijkertijd als potentieel werkgever. Yippee hecht belang aan de deskundige begeleiding van de beroepspraktijk en volgt de ontwikkelingen binnen het vakgebied en het hierop afgestemde scholingsbeleid.

Iedere stagiaire komt eerst langs voor een kennismakingsgesprek op de locatie. We willen er zeker van zijn dat de stagiaire past in ons team. Voor aanvang van de stage wordt een stage-overeenkomst gesloten. Iedere stagiaire dient voor aanvang van de stage een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te kunnen tonen en in te schrijven in het personenregister kinderopvang. Stagiaires worden ingezet als een aanvulling op de gediplomeerde medewerkers. Ze worden dus niet als vervanging ingezet en zijn altijd boventallig. Over het algemeen eindigt de stage na de periode zoals in de stageovereenkomst is afgesproken. Een stage zal verlengd worden als de doelen niet zijn bereikt. Alle stagiaires worden ingezet conform de voorwaarden van de CAO Kinderopvang.

Yippee werkt alleen met stagiaires die de opleiding tot pedagogisch medewerker niveau 3 of 4 doen en die minimaal een heel schooljaar komen stagelopen.

Afspraken met betrekking tot omgang, verantwoordelijkheden en betrokkenheidꓽ
-Omgang: De stagiaire heeft een gelijkwaardige omgang met collega’s. In de eerste weken stelt de stagiaire zich persoonlijk voor aan collega’s en ouders. Tevens hangt hij/zij een foto met een persoonlijke tekst op in de locatie, waarin hij/zij zichzelf voorstelt.
-Beroepsgeheim: Voor afspraken omtrent gedragsregels kan de stagiaire de beroepscode raadplegen. Als de stagiaire voor schoolopdrachten gebruik wil maken van foto’s of namen van kinderen, dient de stagiaire hiervoor, toestemming aan de ouders te vragen. Er mag in schoolopdrachten met fictieve namen worden gewerkt.
-Verantwoordelijkheid: Om ook echt iets te kunnen leren, krijgt de stagiaire de nodige verantwoordelijkheden, met daarbij de ruimte voor het stellen van vragen en het uitvoeren van taken.
-Betrokkenheid: De stagiaire wordt betrokken bij het team. De stagiaire is niet aanwezig tijdens het teamoverleg, tenzij dit vanuit de opleiding voor het maken van een opdracht nodig is. Wel wordt de stagiaire door de stagebegeleider op de hoogte gehouden van relevante informatie besproken tijdens een teamoverleg. De stagebegeleider houdt bij het overdragen van deze informatie rekening met de Wet op de privacy.
-Oudercontacten: de schriftelijke overdracht, observaties en het voeren van oudergesprekken worden niet door de stagiaire gedaan. Wanneer dit voor een opdracht vanuit de opleiding wordt vereist, zullen deze werkzaamheden i.o.m. en onder toezicht en begeleiding van stagebegeleider worden uitgevoerd. Voorafgaand wordt er toestemming aan de desbetreffende ouders gevraagd. Telefonische contacten mogen alleen door de stagiaire worden gevoerd indien er vooraf toestemming is gegeven door de stagebegeleider.
-Uitstapjes met kinderen: Tijdens uitstapjes met kinderen wordt de stagiaire ook als boventallig ingezet.

Verwachtingen en taken van een stagiaireꓽ

-Wij hanteren een proeftijd van 1 maand. Als blijkt dat een stagiaire niet goed functioneert of niet aansluit bij Yippee, dan zullen wij binnen deze maand de stageovereenkomst beëindigen.
-In de eerste week neemt de stagiaire alle beleidsstukken en informatie van de opvang door. Ook dient de stagiaire het stagewerkplan van Yippee door te nemen en hiernaar te werken tijdens de stage. Ze zullen dan nog niet met de kinderen werken.
-Een stagiaire zal het hele jaar op dezelfde dagen/tijden stagelopen.
-De stagiaire draait mee in het dagelijks ritme van het kinderdagverblijf en voert voldoende werkzaamheden uit. Dit moet uiteraard aansluiten bij het opleidingsniveau.
-De stagiaire heeft nog geen verantwoordelijkheden voor de kinderen, uiteraard wel over haar eigen leerproces.
-De stagiaire mag nooit alleen op de groep staan. Niet alleen openen en sluiten. Geen telefoon aannemen en geen medicijnen toedienen of temperaturen. De stagiaire staat altijd onder toeziend oog van een pedagogisch medewerker. Tevens geldt dat, gedurende de dagopvang, maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het kinderdagverblijf in te zetten beroepskrachten, bestaat uit stagiairs.
-Er wordt van de stagiaire verwacht dat deze veilig, hygiënisch en ergonomisch werkt.

Ook hierop wordt toezicht gehouden door de stagebegeleider en waar nodig zal deze hierin bijsturen. Het is een leerproces.

Opzeggen

De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand. Opzegging van het contract kan alleen schriftelijk.

KLACHTENREGELING.

Per 1 januari 2016 verandert de klachtenregeling. De huidige instantie, SKK, verdwijnt en vanaf 1 januari zijn alle houders van kinderopvangcentra verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan het Klachtenloket Kinderopvang is verbonden. Hieronder kunnen jullie het geschilartikel lezen, welke ook opgenomen is in ons beleid.

Bijlage 1: Geschilartikel Kinderopvang

1. De ouder/ oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.

2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/ oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.

3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/ oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie. (www.degeschillencommissie.nl)

4. Wanneer de ouder/ oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/ oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij hiermee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluiten de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

KLACHTEN

Registratie

Alle officiële klachten worden door De Geschillencommissie geregistreerd en weergegeven in een jaarverslag. Iedere organisatie ontvangt jaarlijks een brief van de Geschillencommissie waarin de klachten die betrekking hadden op de eigen organisatie staan weergegeven.

Overzicht Klachten

Het Kindercentrum krijgt jaarlijks een overzicht van de klachten die zijn ingediend.

In 2018 zijn geen klachten over Yippee ingediend.

Openingstijden:

Sneek:
Ma-Vr 07:00-18.00 uur

Heeg:
Ma-Vr 07:00-18.00 uur

Telefoon:

Sneek:
0515 781113

Heeg:
0515 442223


tekening