Pedagogisch beleid

Kinderdagverblijf Yippee Heeg

Visie:

Kinderen worden beschermd en gekoesterd door hun ouder(s).

Daar wordt de basis gelegd voor hun verdere leven.

De relatie die zij opbouwen met ouder(s), broers en zussen, oma’s en opa’s is van primair belang. Zij vormen de zogeheten “binnenwereld” voor het kind.

Een van de eerste momenten dat een kind in aanraking komt met de “buitenwereld” is op ons kinderdagverblijf. Hier gaan kinderen relaties aan met andere volwassenen en kinderen. Kinderen worden op een andere manier gestimuleerd door de mensen om hun heen en door het materiaal wat zij aangeboden krijgen. Deze kennismaking met de “buitenwereld” moet zorgvuldig gebeuren. Yippee biedt een ondersteuning voor ouder(s) die buitenshuis werken of studeren en /of andere bezigheden hebben, maar het draagt ook bij aan het verbreden van de leefwereld van het kind. Yippee levert een bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Yippee vindt het belangrijk dat het kind zich zo snel mogelijk thuis voelt. Van daaruit kan een kind zich verder ontplooien. Yippee staat voor opvang met passie waarbij de ontwikkelingskansen centraal staan. De manieren waarop Yippee dat wil doen, wordt omschreven in dit pedagogisch beleidsplan.

De pedagogische doelstelling van kinderdagverblijf Yippee

Het creëren van een zoveel mogelijk huiselijke sfeer waarin de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Het scheppen van een verantwoorde opvoedingssituatie waar ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtige en sociaalvaardige mensen. Die respect hebben voor zichzelf en elkaar en die de ruimte krijgen hun gevoelens te uiten.

Hieronder wordt deze doelstelling uitgewerkt m.b.v. de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang.

De vier pedagogische basisdoelen

· Emotionele veiligheid
· Persoonlijke competentie
· Sociale competentie
· Overdracht van normen en waarden

Het bieden van een gevoel van veiligheid
Veiligheid en geborgenheid zijn voor kinderen voorwaarden om zich te kunnen ontspannen en om zichzelf te kunnen zijn. Pas wanneer een kind zich veilig voelt, kan het zich gaan ontwikkelen. Het gaat bij dit punt met name om de emotionele veiligheid, maar een fysiek veilige omgeving is minstens zo belangrijk.

Het algehele gevoel van veiligheid wordt bepaald door de pedagogisch medewerkers, de ruimte en de andere kinderen. De pedagogisch medewerkers hebben oog voor de behoeften van de kinderen en spelen hierop in. Daarnaast zorgen zij voor een rustige, goed ingerichte ruimte en leiden zij het contact met andere kinderen in goede banen. We hechten veel belang aan het bieden van structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid en regelmaat. Het moet voor de kinderen op ieder moment duidelijk zijn wat ze kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt. In een dergelijke veilige omgeving durft een kind zichzelf, andere mensen en nieuwe dingen te gaan ontdekken.

Praktijkvoorbeelden:
Elke dag kent een aantal vaste, steeds terugkerende onderdelen op steeds dezelfde tijden zoals de eetmomenten, wc- en verschoonrondes, slaap- en rustmomenten, buitenspelen en vrij spelen. Aan de vaste dagindeling zijn vaste rituelen verbonden zoals zingen of een boekje lezen na het fruit eten, zingen voor het eten, handen wassen voor het eten en na het plassen. Deze worden begeleid door vaste pedagogisch medewerkers. De kinderen weten op deze manier wat ze kunnen verwachten en dat geeft een prettig gevoel.

Bevorderen persoonlijke competenties

Een pedagogisch medewerker stimuleert de ontwikkeling van het kind door situaties te creëren waarin het kind zelfstandigheid, een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen kan ontwikkelen. Kinderen ontwikkelen vaardigheden door te oefenen. De kunst is om als pedagogisch medewerker te kijken naar kinderen en aan te sluiten bij dat waar zij mee bezig zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de motorische ontwikkeling, het leren van taal en andere cognitieve vaardigheden. Op deze manier draagt de pedagogisch medewerker bij aan het bevorderen van de persoonlijke competenties van de kinderen.
Door veel en gevarieerd te bewegen, krijgt een kind verschillende bewegingen onder de knie. Het gaat hierbij zowel om de grove motoriek als de fijne motoriek (kleine bewegingen met vooral handen en vingers). Bewegen speelt ook een belangrijke rol bij het leren van taal. Kinderen leren begrippen als onder, boven, over, achter, links en rechts vooral door zich deze begrippen bewegend eigen te maken. Door veel met de kinderen te praten, te zingen en boekjes voor te lezen wordt de taalontwikkeling nog meer gestimuleerd.

Praktijkvoorbeeld:

We moedigen de kinderen aan om nieuwe activiteiten of spelletjes te doen en stimuleren kinderen in hun ontwikkeling door ergens een nieuwe uitdaging aan toe te voegen, bijvoorbeeld door een puzzel aan te bieden met net wat meer stukjes dan een kind gewend is of bij een baby een speeltje net iets verder weg te leggen zodat de baby moeite moet doen om het te pakken.

We stimuleren de kinderen iets te doen wat ze moeilijk of spannend vinden. Hierbij kun je denken aan zelf proberen om je jas of schoenen aan te doen. We helpen daar waar nodig is. En een applaus doet wonderen!

Zelfstandigheid

Kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig taken uit te voeren. De pedagogisch medewerkers proberen bijvoorbeeld bij het uitkleden of het naar de wc gaan kinderen zoveel mogelijk zelf te laten doen. Pedagogisch medewerkers spelen in op wat het kind kan en wil. Dit wordt zoveel mogelijk afgestemd met de omgang in de thuissituatie. Opdrachten passen bij het ontwikkelingsniveau. Pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat niet iets van het kind wordt verwacht waaraan het niet kan voldoen. Belonen van een nieuwe stap draagt bij aan het zelfbewustzijn van het kind.

Zo vinden kinderen het spannend om iets nieuws te ondernemen. Het stimuleren van zelfstandigheid vraagt om een individuele benadering van elk kind.

Bevorderen sociale competenties

Kinderen zijn van nature sociale wezens en oefenen al heel jong hun sociale vaardigheden. Zij doen dit vooral door imitatie van volwassenen in hun omgeving, maar ze leren ook van andere kinderen. In het contact met leeftijdgenoten doen kinderen allerlei positieve en negatieve ervaringen op. Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers de kinderen - daar waar nodig - goed begeleiden in hun onderlinge interacties. Zij brengen kinderen sociale vaardigheden bij door hen te begeleiden in het samen spelen, opruimen, delen en op hun beurt wachten. Bovendien stimuleren zij de kinderen om elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren. Als kinderen een conflict hebben, kijken de pedagogisch medewerkers eerst of de kinderen het zelf op kunnen lossen. Lukt dit niet, dan zullen zij de kinderen hierbij helpen. Op deze manier worden de sociale competenties van de kinderen bevorderd.

Sociale contacten

Een sfeer wordt gecreëerd waarin kinderen leren om respect te hebben voor elkaar. Kinderen kunnen veel aan elkaar hebben, maar zij kunnen elkaar ook onderdrukken. Zij worden gestimuleerd om duidelijk aan elkaar te maken wat zij wel en niet willen. Als er twee gezinsleden bij elkaar op de groep zitten (bijv. broer en zus ) kunnen zij elkaars ontwikkeling tegenwerken, als pedagogisch medewerker moet je dit goed in de gaten houden. Baby’s worden zoveel mogelijk door de vaste pedagogisch medewerker verzorgd. Pedagogisch medewerkers geven het voorbeeld hoe er met elkaar wordt omgegaan. Pedagogisch medewerkers zijn zich te allen tijde bewust van hun voorbeeldfunctie. Kinderen imiteren. Pedagogisch medewerkers houden hier rekening mee bij hun taalgebruik en hun houding bij de activiteiten waaraan de kinderen deelnemen.

Ook houdt de pedagogisch medewerker rekening met de voertaal van het kind. Op Yippee wordt over het algemeen fries gesproken maar is de voertaal Nederlands bij het kind zal hier rekening mee gehouden worden en wordt er Nederlands met het kind gesproken. Een kind kan een voorkeur ontwikkelen voor een bepaalde pedagogisch medewerker. Soms is deze gekoppeld aan hoe vaak hij/zij die pedagogisch medewerker ziet. Vanuit het kind bekeken is dit begrijpelijk. Een pedagogisch medewerker gaat hier professioneel me om. Een pedagogisch medewerker geeft alle kinderen gelijkwaardige aandacht.

Praktijkvoorbeeld:

We verwelkomen de kinderen als ze binnen komen en zeggen ze gedag als ze weer naar huis gaan.

Als kinderen een conflict hebben grijpen we niet direct in. Kinderen leren bij onderlinge conflicten voor zichzelf op te komen. Bij conflicten kan de pedagogisch medewerker ruimte geven om zelf naar oplossingen te zoeken. Alleen als dit niet mogelijk is of als een kind dreigt het onderspit te delven, kan de pedagogisch medewerker ingrijpen. We observeren de situatie en gaan pas bemiddelen als het de kinderen echt niet zelf lukt het conflict op te lossen.

Bij de peuters wijzen we soms ook kinderen aan die bijvoorbeeld samen in het huisje mogen spelen. Op deze wijze stimuleren we de kinderen tot samenspel, het flexibele omgaan met leeftijdsgenootjes en (zodra mogelijk) het vormen van vriendschappen.

Overdracht van waarden- en normen en cultuur

Kinderen leren om te functioneren in een groter geheel; in de groep en in de maatschappij. Zij leren wat wel en niet mag en hoe je je moet gedragen. Pedagogisch medewerkers zijn zorgzaam maar stellen ook duidelijke grenzen en geven uitleg waarom iets niet mag. Zij bevorderen de ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid en laten voorbeeldgedrag zien. De inbreng van kinderen wordt serieus genomen.

We vinden het belangrijk dat kinderen worden opgevoed tot zelfstandig burgers met waarden en normen die kloppen met die van de maatschappij waarin ze opgroeien. Pedagogisch medewerkers maken afspraken met kinderen en leggen de afspraken aan kinderen uit en leggen ook het belang van de afspraak uit.


De meest positieve en effectieve manier om gewenst gedrag van kinderen aan te moedigen is om ze te belonen. Kinderen reageren positief op complimentjes, aandacht en aanmoedigingen. Ze voelen zich gerespecteerd en hun gevoel van eigenwaarde groeit.

Praktijkvoorbeeld:

Zuinig en netjes omgaan met andermans spullen, een groot kind dat een kleiner kind helpt of troost, op je beurt wachten, samen spelen met het speelgoed, niet schreeuwen of schelden, op de bank blijven zitten aan tafel.

Als een kind hulp nodig is of iets wil, kan een kind dat gewoon vragen (indien de leeftijd dat toestaat). Een ander commanderen of bevelen uitdelen, staan we niet toe. Een kind leert zo respect hebben voor een ander en zal ervaren dat het ook respect terugkrijgt.

Verdriet en troosten

Kinderen krijgen de ruimte om hun emotie te tonen. Het verdriet van een kind wordt serieus genomen. Soms is een kind boos, omdat het een conflict heeft.

Soms is een kind verdrietig. Kinderen met verdriet krijgen ook de ruimte om aan te geven of zij getroost willen worden. Kinderen die hun tranen wegslikken worden gestimuleerd om hun emotie te uiten.

Verdriet wordt bespreekbaar gemaakt. Bij kinderen die regelmatig verdriet hebben, is het belangrijk dat de pedagogisch medewerker voorstelt om dit met de ouders te bespreken.

Om kinderen te troosten is het bieden van geborgenheid het belangrijkste. Het kind op schoot nemen bijvoorbeeld. In principe laten de pedagogisch medewerkers kinderen niet lang huilen. Bij baby’s wordt er met de ouders veel overleg gevoerd over hoe er wordt omgegaan met huilen, slaapgewoontes enzovoort. Er kunnen zich echter wel situaties voordoen waarin er wordt afgesproken met de ouders om het kind kort te laten huilen (bijvoorbeeld kind in slaap huilen). Als een baby in de slaapkamer huilt, gaan de pedagogisch medewerkers altijd eerst kijken voordat zij besluiten wat zij gaan doen. Een andere situatie kan zijn dat het huilgedrag doorbroken moet worden.

Regels en grenzen

Regels worden consequent maar niet halsstarrig toegepast. Er wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van het kind. Bovendien vraagt elke situatie zijn eigen aanpak. Een kind dat vaak grenzen aftast, wordt anders benaderd dan een kind dat voor het eerst een regel negeert. Als er van een regel wordt afgeweken, wordt de reden uitgelegd. Kinderen worden gestimuleerd om zich verbaal te uiten en pedagogisch medewerkers tonen het voorbeeld. Uitleg is ook belangrijk om te zorgen dat het kind de regels begrijpt. Door de regels weet het kind tot hoever het mag gaan en het ervaart wat er gebeurt als het de grenzen overschrijdt. Door kinderen aan te spreken op wat zij doen, leren zij de consequentie van hun gedrag.

Soms neemt ongewenst gedrag eerder af door het negeren van negatief gedrag gekoppeld aan het belonen van positief gedrag.

Belonen gebeurt door complimenten te geven. Als een kind de afgesproken grenzen overschrijdt, kan het nodig zijn voor een pedagogisch medewerker om het gedrag te corrigeren. De pedagogisch medewerker maakt een bewuste afweging om het gedrag te negeren, een alternatieve oplossing te zoeken of het gedrag te corrigeren. Gedrag wordt alleen gecorrigeerd op een manier die binnen de belevingswereld van het kind past en niet het zelfvertrouwen van het kind ondermijnt.

Pedagogisch medewerkers zijn consequent. Als zij iets zeggen zorgen zij ervoor dat het daadwerkelijk gebeurt als een pedagogisch medewerker een kind waarschuwt, zorgt zij ervoor dat de aangekondigde ‘straf’ ook uitvoerbaar is. Het kind wordt niet gekleineerd. De pedagogisch medewerker zorgt dat het gedrag en niet het kind wordt afgekeurd.

De pedagogisch medewerker laat blijken dat zij het kind, ondanks zijn gedrag, nog lief blijft vinden. Dit versterkt de eigenwaarde van het kind.

Om de straf te bepalen, vraagt de pedagogisch medewerker zich af wat het kind emotioneel aankan. Vraagt de pedagogisch medewerker te veel? Probeert het kind wellicht op een negatieve manier aandacht te krijgen? De ‘straf’ heeft altijd een duidelijk verband met wat er gebeurd is. De ‘straf ’vindt ook snel na de ‘overtreding’ plaats zodat er een verband bestaat tussen de daad en de ‘straf’. De duur van de ‘straf’ past bij de tijdsbeleving van het kind.

In principe gaat de pedagogisch medewerker naar het kind toe zodat zij haar stem niet hoeft te verheffen. Door lichaamstaal (streng kijken) kan een kind begrijpen dat het gecorrigeerd wordt zonder dat de stem wordt verheven. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij het in het belang van de veiligheid is om een kind met het verheffen van de stem te waarschuwen. Bijvoorbeeld als een pedagogisch medewerker een kind aan het verschonen is en zij ziet een gevaarlijke situatie aan de andere kant van de ruimte dan kan dat een reden zijn om het kind op die manier aan te spreken. De pedagogisch medewerker gaat dan zo snel mogelijk naar het kind toe. Wat de pedagogisch medewerker zegt bij het ‘straffen’ heeft ook effect op het oordeel dat een kind van zichzelf heeft.

Na afloop van de ‘straf’ praat de pedagogisch medewerker met het kind. Begrijpt het wat er is gebeurd? Begrijpt het dat de pedagogisch medewerker niet boos is? Bij ‘straffen’ kan het kind apart worden gezet. Pedagogisch medewerker en het kind maken het altijd weer goed! Wanneer het kind gedrag vertoont dat vaak gecorrigeerd wordt, dan wordt dit besproken binnen ons team.

De ontwikkeling van de kinderen bij Yippee:

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is zo het vaste vertrouwde gezicht voor het kind. Daarnaast is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en welbevinden van het kind periodiek te bespreken. Ook kunnen tijdens de breng- en ophaal momenten kin gerelateerde zaken tussen ouder(s) en mentor of eigenaresse worden besproken. Afspraken die dan worden gemaakt worden ook vastgelegd. Deze afspraken worden bewaard in de mentormap van het kind, welke op de locatie ligt. Ouders kunnen te allen tijde de mentormap van hun eigen kind(eren) opvragen en inzien.

Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerkers alert zijn op veranderingen in het gedrag van kinderen. Deze veranderingen kunnen duiden op een probleem. Dit kan iets kleins zijn, zoals weer gaan huilen bij het afscheid nemen of het niet meer willen slapen. Dit kan te maken hebben met veranderingen thuis als een verhuizing of de geboorte van een broertje of een zusje. Een gesprek met de ouders kan dan duidelijkheid geven. Wanneer er complexere problemen zijn en de pedagogisch medewerker het vermoeden heeft dat de ontwikkeling afwijkt van het normale patroon kan er na overleg en met toestemming van de ouder(s) een gerichte observatie plaatsvinden. Voorafgaand aan deze stap is er altijd overleg binnen het team. In principe worden alle gesignaleerde problemen met de ouder(s) besproken. In eerste instantie zal een gesprek met een ouder(s) verkennend zijn. Zien de ouder(s) ook hetzelfde gedrag thuis? Hoe kijken de ouder(s) ertegenaan?

Elk jaar rond de maand mei/juni worden er door de mentoren observaties gedaan bij de kinderen die onder hun mentorschap vallen. Dit gebeurt met behulp van twee observatielijsten; 0-2 jaar en 2-4 jaar. Ook wordt er gewerkt met het Kindvolgsysteem van Kiki (Kansen in Kinderen) voor nieuwe baby s die op de groep komen. In beide volgen wij de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van de Taal, Sociaal/Emotionele, en Motorische ontwikkeling en de mate waarin de kinderen zich thuis voelen op de groep. Ouders kunnen naar aanleiding van de uitkomsten van een kind-observatie een gesprek aanvragen. Afhankelijk van de aard van het onderwerp zal naast de mentor ook de eigenaresse van Yippee betrokken zijn bij het gesprek. Willen ouders geen gesprek, dan wordt dat ook vastgelegd in de mentormap.

Bij Yippee locatie Heeg werken wij met Uk en Puk. Uk en Puk is een totaalprogramma voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar. Behalve aan spraak en taal, werkt Uk en Puk aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische- en zintuigelijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels. De pop Puk speelt een belangrijke rol. Puk is het vriendje van de kinderen die van alles meemaakt. De belevenissen van Puk zijn voor de kinderen heel herkenbaar: puk is verkouden, of de kleren van Puk zijn vies en moeten gewassen worden……. Kinderen kunnen zich met Puk identificeren.

Dagelijks is er overleg over de ontwikkeling van de kinderen wanneer nodig en ondersteund de eigenaresse de pedagogisch medewerkers hierbij.

Als een kind bijna vier jaar wordt vult de mentor samen met de eigenaresse een overdrachtsformulier in voor de basisschool en BSO waar het kind naar toe gaat. Hiervoor vragen wij bij de ouders om schriftelijke toestemming. Kinderen kunnen bij Yippee blijven tot ze naar de basisschool gaan, soms is dit pas na de (zomer-/kerstvakantie).

Wij volgen alle kinderen in hun ontwikkeling vanaf het moment dat ze bij Yippee komen totdat ze Yippee verlaten. Yippee heeft 1 keer per jaar overleg met de scholen St Jozef en het Wraldfinster te Heeg.

Wij volgen alle kinderen in hun ontwikkeling vanaf het moment dat ze bij Yippee komen totdat ze Yippee verlaten. Door de kinderen structureel te volgen in hun ontwikkeling kunnen wij de ouders tijdig informeren wanneer wij denken dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. En op deze manier kunnen we ook ons activiteiten aanbod passend maken voor de groep. Daarnaast kan het waardevol zijn om een specifiek kind juist extra uitdaging te bieden.

Door de eigenaresse en de pedagogisch medewerkers worden diverse trainingen gevolgd. Voorbeelden van deze trainingen zijn: Babycursus, Taal en interactievaardigheden, Kiki-training (kansen in kinderen), de Pedagogische basisdoelen, Meldcode kindermishandeling (leren signaleren en doorverwijzen).

De pedagogisch medewerkers (mentoren) hebben een signalerende functie en zullen opvallende zaken in de ontwikkeling van het kind bespreken met de ouders. Als er reden is tot zorg, nemen ze contact op met de ouders. Het volgende stappenplan wordt gehanteerd:

1: Overleg met naaste collega’s over de gehanteerde aanpak en de gesignaleerde zorg.

2: Interne observatie door twee pedagogisch medewerkers (waaronder de mentor).

3: Gesprekken tussen ouders en pedagogisch medewerkers (waaronder de mentor).

4: Vaststellen van vervolgstappen (bijv. zoeken naar externe deskundigheid, het blijven volgen van de ontwikkeling).

5: Overleg met een eventuele inzet van externe deskundigheid.

Als de zorg door de ouders wordt gedeeld en zij toestemming geven voor het consulteren van externe deskundigheid, dan heeft Yippee ervaring met deskundige gesprekspartners, zoals het consultatiebureau, de wijkverpleegster van de GGD, de Jeugd Gezondheidszorg, het gebiedsteam van de gemeente Sudwest Fryslan en het Kindteam in Sneek. Het Kindteam Sneek is laagdrempelig voor de ouders.

Wennen

De wenperiode is bedoeld om het kind, de ouder(s) en de pedagogisch medewerkers elkaar te leren kennen. Het kind (en de ouder(s)) went aan de stamgroep. De pedagogisch medewerkers hebben de gelegenheid om het kind te leren kennen. Wennen verreist zorgvuldigheid, omdat dit de basis legt voor het verdere verloopt van de periode op Yippee. Iedereen heeft een wenperiode nodig, maar de duur is afhankelijk van het kind. Kinderen worden langzaam vertrouwd gemaakt met de activiteiten die gedurende de dag plaatsvinden, de regels en de gewoonten van de stamgroep. Ouders kunnen de sfeer van de stamgroep proeven en informatie krijgen over het(pedagogisch) beleid.

Eerlijkheid tussen pedagogisch medewerkers en de ouder(s) is altijd belangrijk. Dit geldt ook voor de wenperiode. Als het kind het moeilijk heeft, moeten de ouder(s) dit weten. Duidelijk afscheid nemen is voor het kind erg belangrijk. Als het kind moeite heeft met het afscheid, kunnen ouder(s) altijd bellen om te vragen hoe het met hun kind gaat.

Pedagogisch medewerkers verleggen grenzen tijdens het wennen. Kinderen krijgen de ruimte om een plaats te vinden in de stamgroep en een relatie op te bouwen met de andere kinderen en met de pedagogisch medewerkers. Alle emoties zijn mogelijk bij het wennen. Het kind kan verdriet hebben of juist boos zijn wegens het afscheid nemen. Het kan angst hebben voor de groep of het kan juist (over) enthousiast worden door de aanwezigheid van zoveel speelgoed en speelvriendjes.

Het kind is pas gewend als het een plaatsje in de stamgroep heeft. Voor sommige kinderen duurt dat wat langer pedagogisch medewerkers zijn hier alert op. De pedagogisch medewerkers besteden tijdens de wenperiode extra aandacht aan het kind en hun ouder(s). Wij gaan ervan uit dat alle kinderen een plek voor zichzelf vinden op Yippee.

Voor het kind is het heel belangrijk dat het de pedagogisch medewerkers leert kennen. De stap van thuis naar het kinderdagverblijf is voor zowel de ouders als het kind een belangrijke gebeurtenis. Het is fijn dat beide partijen van elkaar weten op welke manier we met uw kind omgaan.

Op kinderdagverblijf Yippee komen de kinderen dus wennen in overleg met de ouders, wennen is belangrijk omdat:

 • Het kind vertrouwt raakt met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, het kinderdagverblijf, de pedagogisch medewerkers, de groepsgenootjes, enz.
 • De ouders vertrouwd raken met de nieuwe situatie en een goede verstandhouding met de pedagogisch medewerkers kunnen ontwikkelen.
 • De zaken zoals voedingsschema´s, slaapritmes en omgang met het kind, thuis en in het kinderdagverblijf op elkaar afgestemd worden.

De wenuren worden niet gefactureerd, worden in overleg met de ouders afgesproken op de uren waar een plaats vrij is op het kinderdagverblijf zodat er geen extra pedagogisch medewerker voor ingezet hoeft te worden.

Afscheid nemen

Als het kind de stamgroep binnenkomt, begroet de pedagogisch medewerker het kind en de ouder.

Zij maakt duidelijk dat het kind en de ouder welkom zijn in de groep. Kinderen hechten aan een vast patroon bij het afscheid nemen. Het ene kind zwaait bij de deur, het andere kind gaat liever spelen. De leiding houdt hier rekening mee. Het kind voelt zich opgenomen in de stamgroep. Zijn of haar dagdeel op Yippee begint. Het moment van afscheid nemen is voor alle partijen duidelijk.

Voor het kind is het belangrijk dat het weet dat zijn ouder weggaat en later terugkomt. Als ouders moeite hebben met het afscheid nemen (bijvoorbeeld als hun kind huilt), kan de pedagogisch medewerker de ouder uitleggen waarom het afscheid nemen belangrijk is en de ouder gerust stellen. De pedagogisch medewerker kan adviseren om het afscheid zo kort mogelijk te houden.

Spenen en knuffels

Een speen of een knuffel kan voor een kind erg belangrijk zijn; een hulpmiddel bij het slapen gaan of troost bij verdriet. Het kind leert bij ons om bij binnenkomst de speen of knuffel weg te leggen in zijn bakje (met eigen naam erop) of in zijn tasje te houden totdat het tijd is om naar bed te gaan.

Zo wordt het kind niet belemmerd in zijn spel of taalontwikkeling. Mocht het kind behoefte hebben aan troost bij verdriet dan heeft de pedagogisch medewerker de speen of knuffel bij de hand.

Slapen

Baby s hebben een eigen ritme wat betreft slapen. De peuters slapen tussen 12.30 uur en 14.30 uur. De peuters slapen in een slaapzakje, eventueel met een dekentje. Ze krijgen eventueel een speen en/of knuffel mee. Kinderen slapen bij Yippee tot zij ongeveer 3,5 jaar zijn; daarna willen wij ze voorbereiden op de basisschool, en dus niet meer laten slapen.

Er wordt regelmatig gekeken in de slaapkamers. Kinderen die huilen worden uit bed gehaald, of zij worden gesust in bed, tot ze slapen. De babyfoons staan altijd aan.

Kinderen onder de 2 jaar mogen niet op de buik in bed worden gelegd. Dit in verband met een vergroot risico op wiegendood.

Leg de baby altijd op de rug te slapen!

Het veiligst slaapt een baby op de rug. Uit zijligging rolt een baby al na een paar weken gemakkelijk op de buik. Leg een baby nooit op de buik te slapen. Niet één keer. Ook niet om te troosten. Soms is er een reden om van dit advies af te wijken. Doe dat alleen in overleg met ouders! Ouders ondertekenen dan een buikslaap formulier.

Het is wel goed om het kindje regelmatig op de buik te leggen als het wakker is en er iemand op let. De baby enkele malen per dag een kwartiertje laten ontdekken en oefenen bevordert de motorische ontwikkeling.

Als een oudere en gezonde baby (1+) zich eenmaal vlot om en om kan draaien, en bij het slapen zelf kiest voor buikligging is het niet zinvol daar tegenin te blijven gaan. Let er dan wel extra op dat het bedje veilig is.

Voorkom dat de baby te warm ligt.

Dekentjes zijn vaak te warm en daardoor riskant voor kinderen tot twee jaar. Bovendien liggen ze los, waardoor een kind er gemakkelijk onder kan geraken.

Leg kinderen tot twee jaar daarom altijd in een slaapzak!

Kleed ook de baby niet te warm. Let op jezelf: als jij het benauwd krijgt, geldt dat ook voor een baby. Een zwetende baby is foute boel. Let altijd op het weer, de kamertemperatuur, warme zon, de verwarming, etc.

Let op rust en regelmaat.

Baby's zijn gevoelig voor verstoring van rust en regelmaat. Bijv. een drukke omgeving, verandering van omgeving, veel geluiden, brengen een zuigeling gemakkelijk van slag. Een verstoorde slaap kan het gevolg zijn. Dit geldt in bijzondere mate voor zogenaamde huilbaby's. Beperk onrustige situaties in het eerste levensjaar.

Dagindeling

De kinderen kunnen maximaal 11 uur per dag opgevangen worden bij Yippee.

De openingstijden liggen tussen 7.00 uur en 18.00 uur.


Er zijn flexibele haal en brengtijden (in overleg met de leiding Yippee).
Wij hebben een bepaald dagprogramma en vinden het daarom van belang dat ouders de afgesproken breng- en haaltijden in acht nemen.

Extra uren afnemen of ruilen van dag kan als de kindbezetting dit toelaat. Er wordt hiervoor geen extra pedagogisch medewerker ingezet.

Baby s hebben hun eigen ritme van slapen, voeding, verschonen. Hier wordt rekening mee gehouden. Uiteraard moeten wij ook rekening houden met de schema s van de andere baby s. Het is belangrijk dat het kinderdagverblijfritme niet te veel afwijkt van het thuisritme.

Het dagritme dat dient als leidraad voor de dag ziet er als volgt uit:

07.00 uur - 09.30 uur: De kinderen worden verwacht

Voor de ouders is er tijd en gelegenheid om een praatje te maken

09.30 uur - 10.00 uur: Samen aan tafel om een koekje te eten en wat te drinken

Er is gelegenheid voor een verhaaltje en/of een liedje.

10.15 uur – 11.30 uur: De kinderen gaan vrij spelen of gaan een activiteit doen (binnen of buiten).

11.20 uur – 11.30 uur: Samen opruimen

11.30 uur - 12.15 uur: Samen aan tafel voor de broodmaaltijd

12.15 uur – 12.30 uur: Voorbereiden op het middagslaapje

12.30 uur – 14.30uur: Slapen.

De pedagogisch medewerkers treffen voorbereiding voor de middag, schrijven in de digitale schriftjes (tot 1 jaar) of bespreken opdrachten met de stagiaires

Peuters die niet meer slapengaan een rustige activiteit doen of mogen naar een dvd voor kinderen kijken

15.00 uur- 15.30 uur: Samen aan tafel om fruit te eten en wat te drinken

Er is gelegenheid voor een verhaaltje en/of een liedje

15.30 uur-17.00 uur: De kinderen gaan vrij spelen of gaan een activiteit doen (binnen of buiten).

17.00 uur- 18.00 uur: De kinderen worden opgehaald

Voor de ouders/verzorgers is er tijd en gelegenheid voor een praatje

Naar behoefte van uw kind kan er worden afgeweken van ons dagritme.

Er wordt op Yippee gewerkt met een vast patroon. Er zijn vaste momenten om te eten, te slapen e.d. op deze manier biedt je structuur in de dagelijkse gang van zaken, zodat de kinderen weten wat ze kunnen verwachten. Dit geeft een gevoel van veiligheid en vertrouwen. De gezamenlijke momenten bieden de kinderen rust en gezelligheid in de stamgroep. De pedagogisch medewerker houdt hierbij rekening met wat de kinderen aankunnen (tijdsduur)

Bij de lunch eet iedereen samen, pedagogisch medewerkers en kinderen. Met pedagogisch mee-eten geven pedagogisch medewerkers het voorbeeld voor het omgaan met eten en met regels aan tafel. Pedagogisch medewerkers dragen door hun eigen voorbeeld normen en waarden over rond het eten. Bovendien draagt pedagogisch mee-eten ook bij aan de sfeer in de groep.

Haal en breng/ oudercontacten

Pedagogisch medewerkers en ouders wisselen informatie uit over praktische zaken zoals halen en brengen, (fruit) eten, drinken, zindelijkheid en (slapen). Daarnaast kunnen pedagogisch medewerkers profiteren van informatie over hoe het kind zich thuis gedraagt. En ouder(s) willen zicht krijgen op hoe hun kind binnen de stamgroep is. Pedagogisch medewerkers en ouder(s) kunnen informatie uitwisselen over:

 • Hoe het kind in de groep is.
 • Hoe het kind zich ontwikkelt
 • Het sociaal/ emotionele gedrag van het kind
 • Bijzondere voorvallen op Yippee of thuis
 • Afstemming in handelen

Ouder(s) en pedagogisch medewerkers zijn afhankelijk van de informatie die zij van elkaar krijgen.

Een ouder krijgt ruimte om vragen te stellen en met opmerkingen te komen.

Yippee neemt alle verzoeken van ouder(s) betreffende de omgang met hun kind serieus. Er wordt gekeken naar de haalbaarheid en indien nodig wordt een compromis gezocht. Richtlijn is dat het mogelijk moet zijn binnen de grenzen van de groep (bijvoorbeeld samenstelling, grootte, opbouw) en dat de groep (inclusief het betrokken kind) er geen nadeel van ondervindt.

Bij opmerkingen en klachten van de ouder(s) willen we graag dat de ouder(s) naar de pedagogisch medewerker toekomt. Zodat we de mogelijkheid hebben om het met elkaar op te kunnen lossen.

Tijdens het halen en brengen van het kind zijn de ouder(s) verantwoordelijk voor hun kind. Pas wanneer de ouder(s) de stamgroep verlaten is de pedagogisch medewerker verantwoordelijk. Als ouder(s) en pedagogisch medewerkers samen zijn, is de ouder primair verantwoordelijk voor het kind.

De ouders/verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van hun kinderen. Deze zorg wordt gedurende de tijd dat het kind op het kinderdagverblijf is door de leiding overgenomen. Het is van belang dat de ouder/verzorger de gelegenheid krijgt om zijn wensen met betrekking tot de verzorging van het kind over te dragen aan de pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker dient de gelegenheid te krijgen om de ouder/verzorger te informeren over de tijd dat het kind bij Yippee verblijft.

De ouders/verzorgers kunnen er van verzekerd zijn dat er uiterst zorgvuldig om wordt gegaan met persoonlijke gegevens. Pedagogisch medewerkers zullen ook zeer zorgvuldig omgaan met informatie over kinderen in hun contacten met andere ouders/verzorgers.

Wanneer een kind op kinderdagverblijf Yippee komt, krijgen zij een digitaal schriftje in Bitcare (online software kinderopvang). Het is de bedoeling dat zowel de ouders/verzorgers als de pedagogisch medewerkers, de keren dat uw kind op het kinderdagverblijf is, hier iets in schrijft. Dit gebeurt tot de leeftijd van 1 jaar en zal bij de jonge baby s veelal gaan om de eet,- en slaaptijden. Bij de oudere baby s ook over de ontwikkeling.

Ziekte van het kind

Een kind dat ziek is hoort thuis te blijven, dit voor de veiligheid van uw kind en die van de anderen. Een ziek kind heeft behoefte aan rust en zal op het kinderdagverblijf niet de aandacht kunnen krijgen die het op dat moment nodig heeft.

Onder ziek verstaan we het volgende:

•Koorts, temperatuur van 38 C of hoger

•Besmettelijke kinderziekten zoals mazelen, waterpokken, bof, rodehond, ernstige diarree en dergelijke.

Mocht het kind in het kinderdagverblijf ziek worden, dan zullen de ouders hiervan direct op de hoogte gesteld worden. Het kind dient dan te worden opgehaald (in overleg met de ouder).

Het is belangrijk dat de leiding op de hoogte wordt gesteld wanneer een kind in het weekend ziek is geweest, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Medisch handelen

Pedagogisch medewerkers geven in principe geen medicijnen aan de kinderen, mits er een toestemmingsformulier is ingevuld door de ouder(s).

•Kinderen krijgen geen paracetamol/zetpillen toegediend zonder toestemming van de ouders.

•Als kinderen toch medicijnen toegediend moeten krijgen, dienen de ouders/verzorgers hiervoor schriftelijke toestemming te geven.

•De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat zij precies weten hoe de medicatie moet worden toegediend.

•Medicatie toedienen gebeurt niet door stagiaires.

•Medicatie toedienen gebeurt met schone handen in een schone omgeving.

•Gun het kind wat privacy als het daar behoefte aan heeft (bijv, het geven van zetpillen)

•Bij het anaal opnemen van de koorts wordt ervoor gezorgd dat de thermometer voor én na het gebruik schoongemaakt met alcohol.

•Draag bij wondverzorging altijd hygiënische handschoentjes, en gooi deze na het gebruik direct weg.

Veiligheid en hygiëne

Veiligheid en hygiëne is voor ons een zeer belangrijk punt. Ouders/verzorgers moeten hun kinderen met een gerust hart achter kunnen laten op het kinderdagverblijf.

Daarom gelden bij ons de volgende regels:

•Roken is verboden (binnen en buiten).

•Schoenen graag uit in de hal.

•Tassen en jassen van de pedagogisch medewerkers worden niet in de speelruimte bewaard.

•Kinderen slapen zoveel mogelijk in een ´eigen´ bedje.

•Hydrofiel luiers worden na elk gebruik verschoond in de bedjes (onder de hoofdjes).

•De baby´s hebben een eigen fles, de spenen worden iedere dag gereinigd en om de 6 weken vervangen (dit laatste door de ouders).

•De pedagogisch medewerkers doen 's ochtend bij binnenkomst direct de ventilatie aan/raampjes open.

•Handdoeken, theedoeken en vaatdoeken worden dagelijks gewassen;

•Regelmatige verschoning en handen wassen voor en na het eten en na het gebruik van het toilet;

•De vloeren en toiletten worden dagelijks gereinigd.

•De schoonmaakwerkzaamheden op het kinderdagverblijf worden aan het einde van de dag uitgevoerd. De beroepskracht mag hier niet langer dan 30 min. mee bezig zijn.

De leiding van het kinderdagverblijf is zich bewust van het belang van de hygiëne.

Mede door de jaarlijkse risico-inventarisatie blijft Yippee alert op alles in en rondom het kinderdagverblijf.

De risico-inventarisatie bevat alle risico’s met betrekking tot gezondheid en veiligheid. Dit wordt getoetst door de Inspectie. Zie ook Veiligheid-en gezondheidsbeleid van Yippee.

Er is tevens een protocol: Schoonmaken bij Yippee.

Protocollen

Er zijn diverse protocollen aanwezig op het kinderdagverblijf. Net als de verplichte Meldcode Kindermishandeling en het Veiligheid-en Gezondheidsbeleid, waarin de achterwachtregeling en het Vierogen principe nader zijn uitgewerkt. Ook werken wij volgens de Hygiënecode. Deze zijn bekend bij de medewerkers en stagiaires van Yippee.

Privacywet

Bij Yippee wordt gewerkt volgens de Wet op Privacy, hier is een document voor op de locatie met gedragsregels, verwerkingsovereenkomsten enz.


De uitdaging van de groep

Spelen is een manier om de wereld te ontdekken en te ordenen. Kinderen oefenen met wat zij kennen uit de wereld van volwassenen (poppen aankleden eten koken enz.). Zij experimenteren met de mogelijkheden van materiaal (zand, water, papier en verf). Yippee is ingesteld op de behoeften van kinderen om zich spelenderwijs te uiten, zowel individueel als in groepsverband.

Groepsvorming

De keuze voor kinderopvang in een kinderdagverblijf is een keuze voor opvang van het kind in groepsverband. Kinderen leren hierdoor al vroeg en in zekere mate rekening met elkaar te houden. Om zich te kunnen ontwikkelen is het een voorwaarde dat de kinderen zich in de groep veilig en vertrouwd voelen. Het kind moet de kans krijgen om een band op te bouwen met de pedagogisch medewerkers en de groepsgenootjes.

Die gelegenheid scheppen wij bij Yippee door zorg te dragen voor stabiliteit en continuïteit in de groep.

Dit laatste wordt bevorderd door:

•Vaste pedagogisch medewerkers (mentoren);

•Twee vaste gezichten voor 0-jarigen (met uitzondering voor kinderen die flexibel komen)

•Vast dagritme;

Groepsindeling

Kinderdagverblijf Yippee werkt met de volgende groepsindeling:

•1 verticale stamgroep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Groepsgrootte

Het aantal kinderen in een groep is afhankelijk van de volgende factoren:

De leeftijd van de kinderen en de beschikbare ruimte in het kinderdagverblijf

Door de GGD is vastgelegd hoeveel kinderen in een groep geplaatst kunnen worden en hoeveel vierkante meters vloeroppervlakte per kind beschikbaar moet zijn.

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de stamgroep bedraagt ten minste:

•1 beroepskracht per 3 aanwezige kinderen tot 1 jaar;

•1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;

•1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;

•1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar;

Begeleiding en ondersteuning op de groep

Op Yippee wordt gewerkt met een vastgesteld pedagogisch medewerker-kind ratio. Op Yippee is er een team van vaste beroepskrachten. Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een geldig diploma. Wij werken niet met vrijwilligers. Wel met stagiaires, zie stagebeleid verderop in dit beleidsplan. Stagiaires zijn bij Yippee altijd boventallig en tellen niet mee in de medewerker-kind ratio.

Bij het gebruik maken van ruildagen/ extra dagdelen hanteren wij ook de vastgestelde pedagogisch medewerker-kind ratio.

De eigenaresse van Yippee draagt zorg voor de dagelijkse uitvoering van zowel het algemeen als het pedagogisch beleid. Zij houdt het overzicht en ondersteund de pedagogisch medewerker in haar werkzaamheden. Tussen de pedagogisch medewerker en de eigenaresse vindt regelmatig overleg plaats over de dagelijkse gang van zaken en haar rol daarin.

Drie-uursregeling

Het is toegestaan per dag gedurende maximaal drie uur af te wijken van de pedagogisch medewerker/kind ratio. Bij Yippee doen wij dit, indien nodig, elke dag op de volgende tijden:

• tussen 8.00 uur en 9.30 uur.

•Tussen 13.00 uur en 14.30 uur.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

•In totaal moet minstens de helft van het benodigde aantal pedagogisch medewerkers aanwezig zijn.

•Altijd dient er minstens één pedagogisch medewerker plus een achterwacht beschikbaar te zijn.

Wij werken met professionele, gediplomeerde pedagogisch medewerkers op minimaal mbo-niveau, die de kinderen zullen begeleiden in hun individuele ontwikkeling en in het samenleven in een groep. Hierbij houden wij de richtlijnen van het cao-kinderopvang aan. Deskundigheid, motivatie en uitstraling zijn de basisfactoren van waaruit wij het team vaststellen.

Ook werken wij met stagiaires van het Friesland College te Heerenveen die de opleiding PW (Pedagogisch Werk, niveau 3 of 4) volgen. De stagiaires kunnen gedurende de hele week aanwezig zijn en worden begeleid door een Pedagogisch medewerker van Yippee.

Bovendien hebben wij minimaal 2 pedagogisch medewerker met een BHV (Bedrijf Hulp Verlening) diploma. Deze wordt jaarlijks opgefrist d.m.v. een herhalingscursus. De eigenaresse en pedagogisch medewerkers volgen tevens elk jaar de herhalingscursus EHBO (bij Kinderen).

Pedagogisch Beleidsmedewerker en Pedagogisch Coach

Pedagogisch Beleidsmedewerker Yvonne ontwikkelt het pedagogisch beleid. De beleidsplannen verschillen per doelgroep, bijvoorbeeld voor kinderdagverblijf of BSO. Het pedagogisch beleid wordt vertaalt naar concrete activiteiten, methoden en/of instrumenten en levert een bijdrage aan de implementatie hiervan binnen ons kinderdagverblijf. Het bewaakt het kwaliteitsniveau door het signaleren van ontwikkelingen en knelpunten en verbeterpunten binnen het pedagogisch beleid. Het uitgevoerde beleid wordt regelmatig geëvalueerd en verbeterd.

Pedagogisch Coach Jildou fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Medewerkers helpen in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en het samen achterhalen van hun coachingsbehoeften. Het opstellen van een coachingsplan met als doel de opvangmedewerkers te leren hoe zij beter of op een pedagogisch verantwoorde manier met kinderen om kunnen gaan. Het bijdragen van de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de groep kinderen (ook in complexe situaties).

Het coachen gebeurt zowel pro-actief (op afspraak begin elk jaar met alle medewerkers) en re-actief (bij het signaleren van een probleem door de coach). Op elke groep bij kinderopvang Yippee voor minimaal 5 uur per maand. Jildou heeft hiervoor in 2018 haar certificaat Pedagogisch Coach behaald op hbo niveau.

De berekening voor inzet van de Pedagogisch Coach is als volgt (volgens berekening van de tool hiervoor op www.veranderingenkinderopvang.nl) : 3 locaties=150 uren per jaar (50 uur per locatie). Plus 4,1 (aantal fte) x 10 uren per jaar= 41 uur. 150+41= 191 uren per jaar in totaal. 191 uren gedeeld door 3 (aantal locaties) is 63,6 uur per jaar per locatie. Per maand (63,6 gedeeld door 12) is dat in totaal 5,30 uur per maand per locatie. Jildou en Yvonne staan veel op de groep en komen hierdoor ruim aan het aantal in te zetten uren.

Stagebeleid

Naast een team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers werken er bij Yippee ook stagiaires op de groep. Deze stagiaires maken deel uit van het team en worden begeleid door de gediplomeerde medewerkers; de stagebegeleiders. Yippee profileert zich als een professioneel en deskundig leerbedrijf voor leerlingen, die de opleiding tot pedagogisch medewerker volgen en tegelijkertijd als potentieel werkgever. Yippee hecht belang aan de deskundige begeleiding van de beroepspraktijk en volgt de ontwikkelingen binnen het vakgebied en het hierop afgestemde scholingsbeleid.

Iedere stagiaire komt eerst langs voor een kennismakingsgesprek op de locatie. We willen er zeker van zijn dat de stagiaire past in ons team. Voor aanvang van de stage wordt een stage-overeenkomst gesloten. Iedere stagiaire dient voor aanvang van de stage een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te kunnen tonen en in te schrijven in het personenregister kinderopvang. Stagiaires worden ingezet als een aanvulling op de gediplomeerde medewerkers. Ze worden dus niet als vervanging ingezet en zijn altijd boventallig. Over het algemeen eindigt de stage na de periode zoals in de stageovereenkomst is afgesproken. Een stage zal verlengd worden als de doelen niet zijn bereikt. Alle stagiaires worden ingezet conform de voorwaarden van de CAO Kinderopvang.

Yippee werkt alleen met stagiaires die de opleiding tot pedagogisch medewerker niveau 3 of 4 doen en die minimaal een heel schooljaar komen stagelopen.

Afspraken met betrekking tot omgang, verantwoordelijkheden en betrokkenheidꓽ
-Omgang: De stagiaire heeft een gelijkwaardige omgang met collega’s. In de eerste weken stelt de stagiaire zich persoonlijk voor aan collega’s en ouders. Tevens hangt hij/zij een foto met een persoonlijke tekst op in de locatie, waarin hij/zij zichzelf voorstelt.
-Beroepsgeheim: Voor afspraken omtrent gedragsregels kan de stagiaire de beroepscode raadplegen. Als de stagiaire voor schoolopdrachten gebruik wil maken van foto’s of namen van kinderen, dient de stagiaire hiervoor, toestemming aan de ouders te vragen. Er mag in schoolopdrachten met fictieve namen worden gewerkt.
-Verantwoordelijkheid: Om ook echt iets te kunnen leren, krijgt de stagiaire de nodige verantwoordelijkheden, met daarbij de ruimte voor het stellen van vragen en het uitvoeren van taken.
-Betrokkenheid: De stagiaire wordt betrokken bij het team. De stagiaire is niet aanwezig tijdens het teamoverleg, tenzij dit vanuit de opleiding voor het maken van een opdracht nodig is. Wel wordt de stagiaire door de stagebegeleider op de hoogte gehouden van relevante informatie besproken tijdens een teamoverleg. De stagebegeleider houdt bij het overdragen van deze informatie rekening met de Wet op de privacy.
-Oudercontacten: de schriftelijke overdracht, observaties en het voeren van oudergesprekken worden niet door de stagiaire gedaan. Wanneer dit voor een opdracht vanuit de opleiding wordt vereist, zullen deze werkzaamheden i.o.m. en onder toezicht en begeleiding van stagebegeleider worden uitgevoerd. Voorafgaand wordt er toestemming aan de desbetreffende ouders gevraagd. Telefonische contacten mogen alleen door de stagiaire worden gevoerd indien er vooraf toestemming is gegeven door de stagebegeleider.
-Uitstapjes met kinderen: Tijdens uitstapjes met kinderen wordt de stagiaire boventallig ingezet.

Verwachtingen en taken van een stagiaireꓽ

-Wij hanteren een proeftijd van 1 maand. Als blijkt dat een stagiaire niet goed functioneert of niet aansluit bij Yippee, dan zullen wij binnen deze maand de stageovereenkomst beëindigen.
-In de eerste week neemt de stagiaire alle beleidsstukken en informatie van de opvang door. Ook dient de stagiair het stagewerkplan van Yippee door te nemen en hiernaar te werken. Ze zullen dan nog niet met de kinderen werken.
-Een stagiaire zal het hele jaar op dezelfde dagen/tijden stagelopen.
-De stagiaire draait mee in het dagelijks ritme van het kinderdagverblijf en voert voldoende werkzaamheden uit. Dit moet uiteraard aansluiten bij het opleidingsniveau.
-De stagiaire heeft nog geen verantwoordelijkheden voor de kinderen, uiteraard wel over haar eigen leerproces.
-De stagiaire mag nooit alleen op de groep staan. Niet alleen openen en sluiten. Geen telefoon aannemen en geen medicijnen toedienen of temperaturen. De stagiaire staat altijd onder toeziend oog van een pedagogisch medewerker. Tevens geldt dat, gedurende de dagopvang, maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het kinderdagverblijf in te zetten beroepskrachten, bestaat uit stagiairs.
-Er wordt van de stagiaire verwacht dat deze veilig, hygiënisch en ergonomisch werkt.

Ook hierop wordt toezicht gehouden door de stagebegeleider en waar nodig zal deze hierin bijsturen. Het is een leerproces.

Inrichting van onze ruimte

Yippee is een kinderwereld waarin praktisch alles functioneel is ingericht om het speelplezier van kinderen te bevorderen.

Bij de inrichting wordt gelet op zaken als:

 • opstelling, bereikbaarheid van speelgoed en keuze van materiaal;
 • veiligheid en overzichtelijkheid;
 • ergonomisch verantwoord werken voor de pedagogisch medewerkers;
 • uitdaging en variatie in het speelaanbod;

Keuze van speelgoed

De speelgoedkeuze is medebepalend voor hoe het kind zich uit. Ook veiligheid van speelgoed vormt hierin een belangrijke factor.

Speelgoed is:

 • Multifunctioneel en uitnodigend voor de fantasie
 • Gevarieerd om de verschillende aspecten van de ontwikkeling te stimuleren. Kinderen kunnen het spelmateriaal hanteren. Het speelgoed past bij de ontwikkelingsstadia van de kinderen in de groep. Er is voldoende evenwicht voor kinderen tussen moeilijk en makkelijk en tussen rustig en druk spelen.
 • Herkenbaar voor alle kinderen, van alle culturen. Maar er mag voor het kind ook onbekend speelgoed zijn om de leefwereld van het kind te vergroten. Het speelgoed geeft ook de mogelijkheid om situaties uit het leven na te bootsen. Al het speelgoed is voor jongens en voor meisjes;
 • Veilig voor het kind. Sommige speelgoedartikelen staan uit veiligheidsoverwegingen niet op kindhoogte. Kinderen moeten ernaar vragen als ze er mee willen spelen.

Door het aanbieden van spelmateriaal en activiteiten krijgt het kind de gelegenheid om zijn mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. De activiteiten worden afhankelijk van de leeftijd voor, door en /of met de kinderen samen ingevuld. Pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen ook afhankelijk van de leeftijd in meerdere of mindere mate.

Opvang in een stamgroep

Het kind zoekt een plaats voor zichzelf in de stamgroep. Omdat kinderen vaak op vaste dag(del)en op de opvang komen, treffen zij vaak bekende kinderen om zich heen. Zij worden opgevangen in één dezelfde ruimte. Hier heerst een ontspannen en gezellige sfeer. De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen. Zij zorgen dat de voorwaarden aanwezig zijn om de tijd op Yippee zo aangenaam mogelijk in te vullen. Voor de allerjongsten wordt een veilig en geborgen klimaat geschapen. Ook wordt de ontwikkeling op verscheidene ontwikkelingsgebieden gestimuleerd.

Activiteitenaanbod

Het activiteitenaanbod kan op verschillende plaatsen binnen Yippee worden aangeboden. De mogelijkheden zijn in de stamgroep of buiten in de buitenspeelruimte of in de peuteropvang ruimte van de naastgelegen peuterspeelzaal als deze beschikbaar is.

Uitgangspunt is dat een kind plezier moet beleven aan de activiteit. Kinderen zijn niet verplicht om mee te doen, maar worden gestimuleerd om nieuwe dingen te proberen. Op Yippee werken we met de thema’s van het totaalprogramma van Uk en Puk.

Het doel van een activiteit is:

 • Sociale contacten onderling bevorderen;
 • Bevorderen van de ontwikkeling van een kind;
 • Stukje rust brengen in een groep;
 • Leren rekening met elkaar te houden (delen van kleurpotloden, samen bouwen, maar ook het wachten op elkaar)
 • Beleven en omgaan met verschillende materialen.

Bij georganiseerde activiteiten passen pedagogisch medewerkers het tempo en het niveau aan de groep of het individuele kind aan.

Bij knutselen is het bezig zijn met het materiaal belangrijker dan het resultaat.

Muziek, beweging en zang vormen een belangrijk aandeel in georganiseerde activiteiten. Veel kinderen uiten zich makkelijker en kunnen er vrijer door worden. Bovendien dragen het gezamenlijk zingen en de muziek bij aan een prettige sfeer in de groep. Ook bieden we kinderen de ruimte om wat te vertellen en stimuleren we de fantasie.

Pedagogisch medewerkers zorgen voor een gevarieerd activiteitenaanbod. Daarbij heeft Yippee ook gekozen voor het totaalprogramma van Uk en Puk.

Het aanbod van activiteiten varieert omdat wij het belangrijk vinden om iedere dag op onze doelgroep in te kunnen spelen. Daarbij kijken we naar de behoefte van de groep of naar een individu die even begeleiding nodig is om zich te kunnen ontwikkelen (denkend hierbij aan de zelfredzaamheid en motorische vaardigheden aanleren of stimuleren bij het individu om voor zichzelf op te durven komen). Bij de kinderen die bijna vier zijn bieden we af en toe wat nieuw speelgoed aan zoals de verkleedkleren of een tent. Deze kinderen mogen ook helpen bij bijvoorbeeld het tafeldekken. Zodra een kind dit aan kan mag hij/ zij mee helpen, waardoor een kind vaak heel trots is. Als een kind vier wordt er uitgebreid afscheid genomen. Voor de verjaardag van papa, mama, opa of oma mag het kind wat knutselen. Ook worden de verjaardagen uitgebreid gevierd, we maken een feest hoed en het jarige kind krijgt een cadeautje. Het kind mag trakteren en er wordt gezongen voor het kind.

Opendeurbeleid

Het gebouw van Yippee is zodanig ingericht dat kinderen van verschillende leeftijden elkaar kunnen ontmoeten, dit zijn de kinderen van ‘t KDV en de BSO. Dit kan zijn in de eigen of aangrenzende groepsruimte. Maar er kunnen ook specifieke activiteiten georganiseerd worden in de BSO-ruimte of in de eigen groepsruimte. De talenten van de pedagogisch medewerkers kunnen daarbij worden ingezet. Ook tijdens het buitenspelen op het gezamenlijke buitenterrein kunnen kinderen samen activiteiten ondernemen met kinderen van de BSO-groep. Op deze manieren worden kinderen uitgenodigd om hun horizon te verbreden en soms letterlijk een stapje verder te zetten in de beschikbare ruimte en in hun ontwikkeling. Door het open deuren beleid wordt kinderen meer mogelijkheid geboden om andere vriendjes of broers/ zussen uit de BSO-groep te ontmoeten en ander speelgoed te ontdekken. Dit kan zijn in het vrij spel van de kinderen, maar er worden ook activiteiten aangeboden die kinderen extra uitdaging bieden. (Zo kunnen bijv. ook de oudste baby’s (dreumesen) aansluiten bij activiteiten voor peuters of worden er thema- gerichte activiteiten georganiseerd) Samengevat is het doel van het open deuren beleid: uitbreiding van speelruimte, spelaanbod en leefruimte; uitbreiding van onderlinge contacten tussen de kinderen; profiteren van talenten van pedagogisch medewerkers; vertrouwdheid met het hele kinderdagverblijf. Gedurende de activiteiten buiten de eigen groep houden de pedagogisch medewerkers in de gaten of ieder individueel kind zich prettig voelt bij de situatie. Soms moet een kind nog wennen aan de situatie. Daar waar nodig wordt extra aandacht of begeleiding geboden of gaan kinderen gewoon weer terug naar hun eigen groep. Voor het vaste dagritme zoals bij het fruit /brood /koekje eten gaat een kind weer naar zijn eigen stamgroep.

Uitstapjes waarbij een kind de stamgroep verlaat.

Als de kind-pedagogisch medewerker ratio het toelaat en de kinderen willen ergens anders spelen vermaken we ons in de naast liggende beweegtuin of gaan we wandelen.

Op het inschrijfformulier vragen we toestemming aan de ouders of we uitstapjes mogen maken.

Buiten spelen

Buiten kunnen de kinderen bij mooi weer in de zandbak spelen.

Er is een glijbaan waar kinderen op mogen.

Ook zijn er verschillende fietsjes/auto’s voor verschillende leeftijden binnen onze doelgroep.

Ook hier spelen we in op de behoefte van de groep van die dag

Soms is het leuk om kringspelletjes te doen of om met een paar kinderen te voetballen of om even rustig een boekje te lezen.

Feesten

Feesten, inclusief verjaardagen zijn bijzondere rituelen. De manier van vieren dient begrijpelijk te zijn voor het kind en wordt daarom zo eenvoudig mogelijk te houden. Het feest is in eerste instantie leuk voor de kinderen, je viert een feest in het belang van het kind. Bij het invullen van het feest wordt er opgelet hoe lang de feestelijke activiteiten duren en hoe lang van tevoren samen met de kinderen het feest wordt voorbereid. Feestelijke activiteiten worden er georganiseerd rond Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerstmis en Pasen.

Het pand

Het pand delen we met de BSO en de peuterspeelzaal. Dit bevindt zich aan de linkerkant van het gebouw. Het kinderdagverblijf zit rechts in een aparte groepsruimte. We gebruiken een gezamenlijke hal, keuken en toiletten. De BSO heeft ook een eigen toilet. De jonge kinderen kunnen ook gebruik maken van het toilet van het kinderdagverblijf.

De ruimte van Yippee voldoet aan de norm. Op Yippee is blusapparatuur aanwezig. Deze worden regelmatig gecontroleerd. Verder beschikken wij over een brandplan en een certificaat bedrijfshulpverlening. Ziekte van een kind wordt door de ouders gemeld aan de pedagogisch medewerkers. In geval van besmettingsgevaar (zie Kiddi app) is de pedagogisch medewerker bevoegd het kind de toegang tot Yippee te weigeren. Tevens wordt er ieder jaar een risico-inventarisatie uitgevoerd op hygiëne en veiligheid.

Opzeggen

De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand. Opzegging van het contract kan alleen schriftelijk.

KLACHTENREGELING.

Per 1 januari 2016 verandert de klachtenregeling. De huidige instantie, SKK, verdwijnt en vanaf 1 januari zijn alle houders van kinderopvangcentra verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan het Klachtenloket Kinderopvang is verbonden. Hieronder kunnen jullie het geschilartikel lezen, welke ook opgenomen is in ons beleid.

Bijlage 1: Geschilartikel Kinderopvang

1. De ouder/ oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.

2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/ oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.

3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/ oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie. (www.degeschillencommissie.nl)

4. Wanneer de ouder/ oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/ oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij hiermee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluiten de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

KLACHTEN

Registratie

Alle officiële klachten worden door De Geschillencommissie geregistreerd en weergegeven in een jaarverslag. Iedere organisatie ontvangt jaarlijks een brief van de Geschillencommissie waarin de klachten die betrekking hadden op de eigen organisatie staan weergegeven.

Overzicht Klachten

Het Kindercentrum krijgt jaarlijks een overzicht van de klachten die zijn ingediend.

In 2018 zijn geen klachten over Yippee ingediend.

Openingstijden:

Sneek:
Ma-Vr 07:00-18.00 uur

Heeg:
Ma-Vr 07:00-18.00 uur

Telefoon:

Sneek:
0515 781113

Heeg:
0515 442223


tekening